“Trong Tiếng Anh, mối sàn là Subterranean termites, có phiên âm cách đọc là /[səbˌtəˈreɪniən ˈtɜrmaɪts]/

Mối sàn có kích thước nhỏ và thường có màu trắng đục. Chúng cần đất để sống và phát triển, và có thể xâm nhập vào các cấu trúc gỗ thông qua các khe hở hoặc vết nứt trong móng, tường hoặc nền móng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “Mối sàn” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mối sàn – Subfloor termite
 2. Loài mối sàn – Subfloor termite species
 3. Mối sàn gây hại – Damaging subfloor termite
 4. Tổ mối sàn – Subfloor termite colony
 5. Côn trùng sàn – Floor insect
 6. Mối dưới sàn – Underfloor termite
 7. Mối tấn công sàn – Floor-attacking termite
 8. Loài mối sàn ăn gỗ – Wood-eating subfloor termite species
 9. Mối sàn gây hại cho cấu trúc sàn – Subfloor termite structure-damaging
 10. Côn trùng gây hại cho sàn – Floor-damaging insect

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Subterranean termites” với nghĩa là “Mối sàn” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Subterranean termites can cause significant damage to the wooden subfloor of a building. => Mối sàn có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho sàn gỗ dưới của một tòa nhà.
 2. If you notice signs of Subterranean termites, such as mud tubes or discarded wings, it’s important to take action promptly. => Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu của mối sàn, chẳng hạn như ống bùn hoặc cánh bị vứt đi, quan trọng là phải hành động ngay lập tức.
 3. Subterranean termites live underground and build their colonies in the soil, but they can infest the wooden structures above ground. => Mối sàn sống dưới lòng đất và xây tổ của chúng trong đất, nhưng chúng có thể xâm nhập vào các cấu trúc gỗ trên mặt đất.
 4. Regular inspections of the subfloor can help detect subfloor termite infestations early. => Kiểm tra định kỳ của sàn dưới có thể giúp phát hiện sự xâm nhập của mối sàn sớm.
 5. Subterranean termites feed on cellulose found in wood and can cause structural damage over time. => Mối sàn ăn cellulose có trong gỗ và có thể gây thiệt hại cho cấu trúc theo thời gian.
 6. Preventing moisture buildup in the subfloor is crucial in deterring subfloor termite infestations. => Ngăn chặn tích tụ độ ẩm trong sàn dưới là rất quan trọng để ngăn chặn sự xâm nhập của mối sàn.
 7. Subterranean termites are one of the most destructive types of termites and can cause extensive damage to a building’s foundation. => Mối sàn là một trong những loại mối gây hại nhất và có thể gây thiệt hại lớn cho móng của một tòa nhà.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669