“Trong Tiếng Anh, kiến thợ mộc là Carpenter ants, có phiên âm cách đọc là /ˈkɑːr.pən.tər ænts/.

Kiến thợ mộc là một loại kiến lớn, chúng tạo tổ bằng cách đào lỗ trong gỗ mục nát hoặc cây gỗ đã bị hỏng. Chúng không ăn gỗ, nhưng chúng có thể gây hại cho cấu trúc nhà nếu chúng xâm nhập và xây tổ trong vật liệu gỗ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến thợ mộc” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Loài kiến thợ mộc – Species of carpenter ants
 2. Tổ kiến thợ mộc – Carpenter ant nests
 3. Kiến thợ mộc đục gỗ – Wood-boring carpenter ants
 4. Kiến thợ mộc tấn công gỗ – Wood-damaging carpenter ants
 5. Nơi sống của kiến thợ mộc – Habitat of carpenter ants
 6. Tổ kiến thợ mộc trong nhà – Indoor carpenter ant nests
 7. Kiến thợ mộc và gỗ mục nát – Carpenter ants and rotting wood
 8. Kiến thợ mộc và sự hỏng gỗ – Carpenter ants and wood damage
 9. Kiến thợ mộc xâm nhập nhà – Carpenter ants invading homes
 10. Loài kiến thợ mộc đào lỗ – Burrowing species of carpenter ants

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Carpenter ants” với nghĩa là “Kiến thợ mộc” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Carpenter ants can cause significant damage to wooden structures. => Kiến thợ mộc có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các cấu trúc gỗ.
 2. If you see sawdust near your wooden furniture, it could be a sign of carpenter ants. => Nếu bạn thấy bụi gỗ gần đồ đạc gỗ của mình, đó có thể là dấu hiệu của kiến thợ mộc.
 3. Carpenter ants are attracted to moist wood, so it’s important to fix any leaks or water damage promptly.  => Kiến thợ mộc bị thu hút bởi gỗ ẩm, vì vậy việc sửa chữa bất kỳ rò rỉ hoặc thiệt hại do nước nhanh chóng là rất quan trọng.
 4. Unlike termites, carpenter ants do not eat wood, but they do excavate it to create their nests. => Khác với mối, kiến thợ mộc không ăn gỗ, nhưng chúng đào bới nó để tạo tổ.
 5. Carpenter ants can be difficult to get rid of once they have established a nest in your home. => Kiến thợ mộc có thể khó loại bỏ khi chúng đã thành lập tổ trong nhà của bạn.
 6. If you suspect you have a carpenter ant infestation, it’s best to call a professional pest control service. => Nếu bạn nghi ngờ có sự xâm nhập của kiến thợ mộc, tốt nhất là gọi dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp.
 7. Carpenter ants can be found in many parts of the world, including North America, Europe, and Asia. => Kiến thợ mộc có thể được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.
 8. The queen carpenter ant can live up to 25 years and can lay up to 2,000 eggs per day. => Nữ hoàng kiến thợ mộc có thể sống đến 25 năm và có thể đẻ được đến 2.000 trứng mỗi ngày.
 9. Carpenter ants are known for their large size and powerful mandibles. => Kiến thợ mộc được biết đến với kích thước lớn và hàm răng mạnh mẽ của chúng.
 10. Some species of carpenter ants are known for their ability to spray formic acid as a defense mechanism. => Một số loài kiến thợ mộc được biết đến với khả năng phun axit fomic như cơ chế phòng ngự.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669