“Trong Tiếng Anh, thuốc diệt ong là Bee-killing spray, có phiên âm cách đọc là /biː-ˈkɪlɪŋ spreɪ/.

Đối với một số loại ong nguy hiểm, chúng ta cần phải tìm cách để xua đuổi để tránh các hậu quả không mong muốn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thuốc diệt ong” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Ảnh hưởng của thuốc diệt ong – Impact of bee-killing chemicals
 2. Nguy cơ đối với tổ ong – Threat to beehives
 3. Hạn chế thuốc diệt ong – Pesticide restrictions
 4. Biện pháp bảo vệ ong – Bee protection measures
 5. Nghiên cứu về tác động của thuốc diệt ong – Research on pesticide effects
 6. Mất môi trường sống của ong – Loss of bee habitat
 7. Các loại thuốc diệt ong gây hại – Harmful bee-killing pesticides
 8. Khả năng phục hồi của đàn ong – Bee colony resilience
 9. Hiệu ứng cộng hưởng của các loại thuốc diệt ong – Synergistic effects of bee-killing chemicals
 10. Phương pháp thay thế cho thuốc diệt on – Alternatives to bee-killing pesticides

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Bee-killing spray” với nghĩa là “Thuốc diệt ong” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The use of bee-killing sprays has been a major concern for beekeepers and environmentalists. => Việc sử dụng thuốc diệt ong đã là một vấn đề lớn đối với người nuôi ong và các nhà môi trường.
 2. Beekeepers are advocating for stricter regulations on bee-killing sprays to protect bee populations. => Các người nuôi ong đòi hỏi việc quy định nghiêm ngặt hơn về thuốc diệt ong để bảo vệ dân số ong.
 3. The widespread use of bee-killing sprays has contributed to the decline in bee populations worldwide. => Việc sử dụng rộng rãi các loại thuốc diệt ong đã đóng góp vào sự suy giảm của dân số ong trên toàn thế giới.
 4. Farmers need to find alternatives to bee-killing sprays that won’t harm pollinators. => Những người nông dân cần tìm kiếm các phương thức thay thế cho thuốc diệt ong không gây hại cho các loài thụ phấn.
 5. The impact of bee-killing sprays on ecosystems is a matter of growing concern. => Ảnh hưởng của thuốc diệt ong đối với hệ sinh thái là một vấn đề đang ngày càng được quan tâm.
 6. Research is ongoing to understand the long-term effects of bee-killing sprays on bee colonies. = > Các nghiên cứu đang tiếp tục để hiểu rõ về tác động lâu dài của thuốc diệt ong đối với tổ ong.
 7. Beekeepers are implementing best practices to minimize the use of bee-killing sprays in their hives. => Người nuôi ong đang thực hiện các phương pháp tốt nhất để giảm thiểu việc sử dụng thuốc diệt ong trong tổ ong của họ.
 8. The banning of certain bee-killing sprays has led to improvements in bee health in some regions. => Việc cấm một số loại thuốc diệt ong đã dẫn đến sự cải thiện về sức khỏe của ong ở một số khu vực.
 9. Educating the public about the dangers of bee-killing sprays is an important step in bee conservation. => Giáo dục công chúng về nguy cơ của thuốc diệt ong là một bước quan trọng trong bảo vệ ong.
 10. Many organizations are working to raise awareness about the impact of bee-killing sprays on our environment. => Nhiều tổ chức đang làm việc để nâng cao nhận thức về tác động của thuốc diệt ong đối với môi trường của chúng ta.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (6 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669