“Trong Tiếng Anh, sâu cuốn lá là Leaf-rolling caterpillars, có phiên âm cách đọc là /liːf ˈroʊlɪŋ ˈkætərˌpɪlərz/.

Sâu lá nhỏ thường được gọi là sâu đục lá hoặc sâu lá nhỏ. Đó là dạng trưởng thành của một số loài côn trùng như bướm, chuồn chuồn, hay thiên nga. Chúng thường gặm và ăn lá cây, gây thiệt hại cho cây trồng và cây cảnh.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Sâu cuốn lá” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt sâu lá nhỏ chuyên nghiệp – Professional small leaf caterpillar extermination service
 2. Sâu lá nhỏ hại – Harmful small leaf caterpillar
 3. Quản lý sâu lá nhỏ – Small leaf caterpillar management
 4. Kiểm soát sâu lá nhỏ – Small leaf caterpillar control
 5. Bảo vệ cây trồng khỏi sâu lá nhỏ – Protecting crops from small leaf caterpillars
 6. Sâu lá nhỏ gây hại cho cây cỏ – Small leaf caterpillar damaging plants
 7. Biện pháp phòng chống sâu lá nhỏ – Measures to prevent small leaf caterpillars
 8. Hệ thống kiểm soát sâu lá nhỏ – Small leaf caterpillar control system
 9. Kỹ thuật chống lại sâu lá nhỏ – Techniques for deterring small leaf caterpillars
 10. Ngăn chặn sự lan truyền của sâu lá nhỏ – Preventing the spread of small leaf caterpillars

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Leaf-rolling caterpillars” với nghĩa là “Sâu cuốn lá” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Gardeners often face challenges in dealing with leaf-rolling caterpillars that damage plants. => Người làm vườn thường gặp khó khăn khi đối mặt với sâu cuốn lá gây hại cho cây cỏ.
 2. Leaf-rolling caterpillars exhibit a behavior of curling and securing leaves to create protective shelters. => Sâu cuốn lá thường thể hiện hành vi cuốn và cố định lá để tạo ra nơi trú ẩn bảo vệ.
 3. Farmers implement various methods to control the population of leaf-rolling caterpillars in crops. => Nhà nông thực hiện các phương pháp khác nhau để kiểm soát dân số của sâu cuốn lá trên cây trồng.
 4. The presence of leaf-rolling caterpillars can lead to defoliation and impact the overall health of trees. => Sự xuất hiện của sâu cuốn lá có thể dẫn đến mất lá và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của cây.
 5. Biological control methods, such as introducing natural predators, are employed to manage leaf-rolling caterpillar infestations. => Các phương pháp kiểm soát sinh học, như giới thiệu các kẻ săn mồi tự nhiên, được sử dụng để quản lý nhiễm trùng sâu cuốn lá.
 6. Leaf-rolling caterpillars are known for their ability to cause extensive damage to fruit orchards. => Sâu cuốn lá nổi tiếng với khả năng gây thiệt hại lớn cho các vườn cây trái.
 7. Researchers study the life cycle of leaf-rolling caterpillars to develop effective control strategies. => Nhà nghiên cứu nghiên cứu chu kỳ sinh học của sâu cuốn lá để phát triển các chiến lược kiểm soát hiệu quả.
 8. Leaf-rolling caterpillars often target young, tender leaves for their shelter construction. => Sâu cuốn lá thường nhắm vào lá non mềm để xây dựng nơi trú ẩn của chúng.
 9. Chemical pesticides should be used judiciously to avoid harming beneficial insects while addressing leaf-rolling caterpillar issues. => Thuốc trừ sâu hóa học nên được sử dụng một cách khôn ngoan để tránh làm hại cho côn trùng có ích trong khi giải quyết vấn đề sâu cuốn lá.
 10. Home gardeners can employ natural predators like birds to help control leaf-rolling caterpillar populations. => Người làm vườn tại gia có thể sử dụng kẻ săn mồi tự nhiên như chim để giúp kiểm soát dân số của sâu cuốn lá.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
4.9/5 - (10 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669