“Trong Tiếng Anh, diệt chuồn chuồn kim là Dragonfly control, có phiên âm cách đọc là [ˈdræɡənflaɪ kənˈtroʊl].

Được thực hiện để kiểm soát và giảm thiểu sự ảnh hưởng của chúng đối với môi trường cụ thể. Chuồn chuồn kim có thể gây hại cho cây trồng, làm lây nhiễm bệnh dịch và tăng nguy cơ bất tiện trong khu dân cư.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt chuồn chuồn kim” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bả diệt chuồn chuồn kim – Dragonfly control bait
 2. Bẫy chuồn chuồn kim – Dragonfly trap
 3. Phòng ngừa dân số chuồn chuồn kim – Dragonfly population prevention
 4. Chất diệt chuồn chuồn kim tự nhiên – Natural dragonfly control substance
 5. Chiến lược kiểm soát chuồn chuồn kim – Dragonfly control strategy
 6. Kiểm soát dân số chuồn chuồn kim trong nông nghiệp – Agricultural dragonfly population control
 7. Bảo vệ cây trồng khỏi chuồn chuồn kim – Protecting crops from dragonflies
 8. Kỹ thuật diệt chuồn chuồn kim hiệu quả – Effective dragonfly control techniques
 9. Dân số chuồn chuồn kim quá mức – Overpopulation of dragonflies
 10. Nghiên cứu về chuồn chuồn kim và kiểm soát dân số – Dragonfly research and population control

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Dragonfly control” với nghĩa là “Diệt chuồn chuồn kim” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Implementing dragonfly control measures is essential to protect crops from overpopulation. => Triển khai biện pháp diệt chuồn chuồn kim là quan trọng để bảo vệ cây trồng khỏi sự quá mức phát triển.
 2. Farmers are adopting effective dragonfly control strategies to safeguard their agricultural yields. => Những người nông dân đang áp dụng các chiến lược diệt chuồn chuồn kim hiệu quả để bảo vệ năng suất nông nghiệp của họ.
 3. The use of natural substances for dragonfly control is gaining popularity in sustainable agriculture. => Việc sử dụng chất diệt chuồn chuồn kim tự nhiên đang trở nên phổ biến trong nông nghiệp bền vững.
 4. Dragonfly control baits are placed strategically to reduce their impact on local ecosystems. => Bả diệt chuồn chuồn kim được đặt một cách chiến lược để giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đối với hệ sinh thái địa phương.
 5. Balancing dragonfly populations is crucial for maintaining a harmonious ecological environment. => Cân bằng dân số chuồn chuồn kim là quan trọng để duy trì môi trường sinh thái hài hòa.
 6. The dragonfly control strategy involves monitoring and intervention based on population trends. => Chiến lược kiểm soát chuồn chuồn kim bao gồm theo dõi và can thiệp dựa trên xu hướng dân số.
 7. Preventing the overpopulation of dragonflies requires careful management and control measures. => Ngăn chặn sự quá mức phát triển của chuồn chuồn kim đòi hỏi quản lý cẩn thận và biện pháp kiểm soát.
 8. Research is ongoing to develop environmentally friendly techniques for dragonfly control. => Các nghiên cứu đang tiếp tục để phát triển các kỹ thuật diệt chuồn chuồn kim thân thiện với môi trường.
 9. Agricultural practices aim to strike a balance between dragonfly control and ecological sustainability. => Các thực hành nông nghiệp nhằm đạt được sự cân bằng giữa diệt chuồn chuồn kim và bền vững sinh thái.
 10. Farmers are encouraged to use integrated pest management, including dragonfly control, for crop protection. => Nông dân được khuyến khích sử dụng quản lý dịch hại tích hợp, bao gồm cả diệt chuồn chuồn kim, để bảo vệ cây trồng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669