“Trong Tiếng Anh, mối gỗ là Wood termites, có phiên âm cách đọc là /biːn ˈwiːvəl/..

Một loại côn trùng sống trong tổ và ăn gỗ. Mối gỗ có khả năng ăn mòn và phá huỷ gỗ, làm suy yếu cấu trúc của các công trình xây dựng, đồ nội thất, và các vật liệu chứa gỗ khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “Mối gỗ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Côn trùng ăn gỗ – Wood-eating insect
 2. Mối gỗ hại – Destructive wood-boring insect
 3. Loài mối gỗ – Wood-devouring termite species
 4. Mối gỗ ăn gỗ – Wood-devouring termite
 5. Mối tấn công gỗ – Wood-attacking termite
 6. Mối gây hại cho gỗ – Wood-damaging termite
 7. Mối trong gỗ – In-wood termite
 8. Mối ăn thực phẩm – Food-eating termite
 9. Mối ăn gỗ – Wood-consuming termite
 10. Loài mối phá hủy gỗ – Wood-destroying termite species

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Wood termites” với nghĩa là “Mối gỗ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Wood termites can cause serious damage to wooden structures. => Mối gỗ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cấu trúc gỗ.
 2. If you suspect a termite infestation, it’s important to call a professional to inspect the area. => Nếu bạn nghi ngờ có sự xâm nhập của mối gỗ, quan trọng là phải gọi một chuyên gia để kiểm tra khu vực đó.)
 3. Wood termites are attracted to damp and moist environments. => Mối gỗ được hút đến môi trường ẩm ướt và ẩm thấp.
 4. The presence of wood termites can be detected by the appearance of mud tubes on walls or other surfaces. => Sự hiện diện của mối gỗ có thể được phát hiện qua sự xuất hiện của ống bùn trên tường hoặc các bề mặt khác.
 5. Wood termites can cause significant damage to furniture and other wooden objects. => Mối gỗ có thể gây thiệt hại đáng kể cho đồ nội thất và các vật dụng khác bằng gỗ.
 6. It’s important to take preventative measures to avoid a wood termite infestation. => Quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh sự xâm nhập của mối gỗ.
 7. Wood termites are known for their ability to consume large amounts of wood quickly. => Mối gỗ được biết đến với khả năng tiêu thụ lượng gỗ lớn một cách nhanh chóng.
 8. The damage caused by wood termites can be expensive to repair. => Thiệt hại do mối gỗ gây ra có thể đắt đỏ để sửa chữa.
 9. Regular inspections can help detect wood termite activity early on. => Các cuộc kiểm tra thường xuyên có thể giúp phát hiện hoạt động của mối gỗ sớm hơn. =>
 10. Wood termites are a common problem in many parts of the world. => Mối gỗ là một vấn đề phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669