“Trong Tiếng Anh, bọ dừa là Coconut hispine beetle, có phiên âm cách đọc là /ˈkoʊkəˌnʌt hispine ˈbitəl/

Bọ cánh cứng dừa, hay còn gọi là bọ dừa (tên khoa học: Brontispa longissima), là loài côn trùng ưa thích ăn lá non của cây dừa, gây tổn thương đáng kể cho sự phát triển của cây thông qua việc ăn đọt dừa.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ dừa” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ dừa hại – Coconut beetle infestation
 2. Ấu trùng bọ dừa – Coconut beetle larvae
 3. Vết tổn thương do bọ dừa – Coconut beetle damage
 4. Phòng chống bọ dừa – Coconut beetle control/prevention
 5. Bọ cánh cứng dừa – Coconut hispine beetle
 6. Kiểm soát dân số bọ dừa – Coconut beetle population control
 7. Phương pháp diệt bọ dừa – Coconut beetle eradication methods
 8. Bọ dừa gây hại cho dừa – Coconut beetle damaging coconuts
 9. Tác động của bọ dừa đối với cây dừa – Impact of coconut beetles on coconut trees
 10. Bọ dừa làm hỏng lá – Coconut beetle causing leaf damage

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Coconut hispine beetle” với nghĩa là “Bọ dừa” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The Coconut hispine beetle infestation severely affected the coconut grove in the region. => Sự xâm nhập của bọ dừa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng đồng dừa.
 2. Farmers are taking measures to control the spread of the Coconut hispine beetle. => Người nông dân đang thực hiện các biện pháp để kiểm soát sự lan truyền của bọ dừa.
 3. The Coconut hispine beetle larvae cause extensive damage to coconut palms. => Ấu trùng của bọ dừa gây ra thiệt hại nặng nề cho cây dừa.
 4. Efforts are underway to eradicate the Coconut hispine beetle from the plantations. => Các nỗ lực đang được triển khai để tiêu diệt bọ dừa từ các vườn cây.
 5. The Coconut hispine beetle has led to a decline in coconut production. => Bọ dừa đã gây ra sự suy giảm trong sản lượng dừa.
 6. The impact of the Coconut hispine beetle on coconut trees is devastating. => Tác động của bọ dừa đối với cây dừa là tàn khốc.
 7. Proper pest management is crucial in combatting the Coconut hispine beetle. => Quản lý côn trùng hiệu quả là rất quan trọng trong việc chống lại bọ dừa.
 8. The Coconut hispine beetle causes visible damage to coconut leaves. => Bọ dừa gây ra tổn thương rõ ràng cho lá dừa.
 9. The spread of the Coconut hispine beetle can be controlled through integrated pest management. => Sự lan truyền của bọ dừa có thể được kiểm soát thông qua quản lý côn trùng tích hợp.
 10. Early detection is essential in preventing Coconut hispine beetle damage. => Sự phát hiện sớm là rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự tổn thương từ bọ dừa.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669