“Trong Tiếng Anh, diệt ve bọ là Bed bug control có phiên âm cách đọc là /bɛd bʌɡ kənˈtroʊl/.

Bảo vệ thú cưng của bạn trước các bệnh ký sinh trùng máu nguy hiểm và các vấn đề ngoại da là quan trọng để đảm bảo sức khỏe của chúng. Sử dụng các biện pháp kiểm soát ký sinh trùng và duy trì sự khỏe mạnh sẽ giúp chó mèo của bạn sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt ve bọ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt ve bọ trong nhà – Indoor bed bug control
 2. Dịch vụ diệt ve bọ chuyên nghiệp – Professional bed bug extermination service
 3. Phương pháp diệt ve bọ an toàn – Safe bed bug control methods
 4. Kiểm soát và diệt ve bọ – Control and exterminate bed bugs
 5. Cách tự nhiên để diệt ve bọ – Natural ways to eradicate bed bugs
 6. Làm thế nào để ngăn chặn diệt ve bọ – How to prevent bed bug control
 7. Diệt ve bọ bằng môi trường an toàn – Environmentally safe bed bug eradication
 8. Chất diệt ve bọ cần thiết – Necessary bed bug extermination agents
 9. Diệt ve bọ hiệu quả – Effective bed bug control
 10. Ứng dụng diệt ve bọ – Bed bug extermination applications

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Bed bug control” với nghĩa là “Diệt ve bọ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Bed bug control is essential to ensure a good night’s sleep. Diệt ve bọ là quan trọng để đảm bảo giấc ngủ thoải mái
 2. Professional bed bug control services offer effective solutions for infestations. Dịch vụ diệt ve bọ chuyên nghiệp cung cấp giải pháp hiệu quả cho các đợt lây nhiễm.
 3. Using safe methods is crucial in bed bug control to protect your health. Việc sử dụng phương pháp an toàn là quan trọng trong diệt ve bọ để bảo vệ sức khỏe.
 4. Bed bug control involves thorough inspections and targeted treatments. Diệt ve bọ bao gồm cuộc kiểm tra kỹ lưỡng và các biện pháp điều trị đặc biệt.
 5. Natural remedies can be effective in bed bug control without harsh chemicals. Phương pháp chữa trị tự nhiên có thể hiệu quả trong diệt ve bọ mà không sử dụng hóa chất mạnh.
 6. Regular bed bug control is necessary to prevent reinfestations. Việc diệt ve bọ định kỳ là cần thiết để ngăn chặn sự tái lây nhiễm.
 7. Educational campaigns aim to raise awareness about the importance of bed bug control. Các chiến dịch giáo dục nhằm tăng cường nhận thức về sự quan trọng của diệt ve bọ.
 8. DIY bed bug control may be insufficient for severe infestations. Các biện pháp tự làm cho việc diệt ve bọ có thể không đủ cho các lây nhiễm nặng.
 9. Bed bug control products should be used cautiously to avoid harm to pets and humans. Sản phẩm diệt ve bọ nên được sử dụng cẩn thận để tránh gây hại cho thú cưng và con người.
 10. Government initiatives often include bed bug control measures to protect public health. Các sáng kiến của chính phủ thường bao gồm các biện pháp diệt ve bọ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669