“Trong Tiếng Anh, diệt mối gỗ là Wood termite control, có phiên âm cách đọc là /wʊd ˈtɜːrmaɪt kənˈtroʊl/.

Diệt mối gỗ là bước quan trọng để bảo vệ cấu trúc gỗ khỏi sự tàn phá của chúng. Phương pháp bao gồm việc sử dụng chất diệt mối như dầu mối và cypermethrin, lắp đặt hệ thống diệt mối dưới móng nhà, sử dụng sản phẩm chống mối gỗ, xây dựng bảo vệ hóa học và kiểm tra định kỳ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt mối gỗ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt mối gỗ trong nhà – Exterminate termites indoors
 2. Diệt mối gỗ hiệu quả – Effective termite control
 3. Ứng dụng diệt mối gỗ – Termite extermination applications
 4. Dịch vụ diệt mối gỗ chuyên nghiệp – Professional termite extermination service
 5. Phương pháp diệt mối gỗ an toàn – Safe termite control methods
 6. Kiểm soát và diệt mối gỗ – Control and exterminate termites
 7. Cách tự nhiên để diệt mối gỗ – Natural ways to eradicate termites
 8. Làm thế nào để ngăn chặn diệt mối gỗ – How to prevent termite extermination
 9. Diệt mối gỗ bằng môi trường an toàn – Environmentally safe termite eradication
 10. Chất diệt mối gỗ cần thiết – Necessary termite extermination agents

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Wood termite control” với nghĩa là “Diệt mối gỗ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Wood termite control is essential to protect the structural integrity of buildings. => Diệt mối gỗ là quan trọng để bảo vệ tính cảnh quan kết cấu của các công trình.
 2. Professional wood termite control services offer comprehensive solutions for infestations. => Dịch vụ diệt mối gỗ chuyên nghiệp cung cấp các giải pháp toàn diện cho các đợt lây nhiễm.
 3. Using environmentally safe methods is crucial for ethical wood termite control. => Việc sử dụng phương pháp an toàn với môi trường là quan trọng cho việc diệt mối gỗ đạo đức.
 4. Wood termite control involves identifying entry points and blocking them to prevent reinfestation. => Việc diệt mối gỗ bao gồm việc xác định điểm nhập và chặn chúng để ngăn chặn việc tái nhiễm.
 5. Natural remedies can complement chemical wood termite control methods. => Phương pháp chữa trị tự nhiên có thể bổ sung cho các phương pháp diệt mối gỗ hóa học.
 6. Regular wood termite control inspections are crucial for early detection and intervention. => Các cuộc kiểm tra định kỳ về diệt mối gỗ là quan trọng để phát hiện và can thiệp sớm.
 7. Educational programs can raise awareness about the importance of wood termite control. => Các chương trình giáo dục có thể tăng cường nhận thức về sự quan trọng của việc diệt mối gỗ.
 8. DIY wood termite control measures may be insufficient for severe infestations. => Các biện pháp tự làm cho việc diệt mối gỗ có thể không đủ cho các lây nhiễm nặng.
 9. Wood termite control products should be used with caution to avoid harm to pets and humans. => Sản phẩm diệt mối gỗ nên được sử dụng cẩn thận để tránh gây hại cho thú cưng và con người.
 10. Local authorities often implement wood termite control programs to safeguard public health. => Các cơ quan chính quyền địa phương thường triển khai các chương trình diệt mối gỗ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669