“Trong Tiếng Anh, cách diệt mọt gỗ là Woodworm extermination methods, có phiên âm cách đọc là /wʊd.wɜrm ɪksˌtɜrmɪˈneɪʃən ˈmɛθədz/.

Có nhiều phương pháp để tiêu diệt mọt gỗ như mua thuốc diệt côn trùng, sử dụng tia cực tím, sử dụng dầu tự nhiên,…

Dưới đây là một số từ liên quan với “Cách diệt mọt gỗ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt mọt gỗ tự nhiên – Natural woodworm extermination methods
 2. Thuốc diệt mọt gỗ hiệu quả – Effective woodworm extermination treatment
 3. Cách ngăn chặn sự lây nhiễm của mọt gỗ – Preventing the spread of woodworm infestation
 4. Kiểm soát mọt gỗ trong nội thất – Controlling woodworm in furniture
 5. Sử dụng hóa chất diệt mọt an toàn cho môi trường – Using environmentally safe woodworm extermination chemicals
 6. Đánh bại mọt gỗ với phương pháp hiệu quả – Conquering woodworm with effective methods
 7. Lựa chọn phương pháp diệt mọt gỗ phù hợp – Choosing the appropriate woodworm extermination method
 8. Bảo vệ đồ gỗ khỏi sự tấn công của mọt – Protecting wooden items from woodworm attack
 9. Phương pháp diệt mọt gỗ tức thì – Immediate woodworm extermination methods
 10. Tư vấn về diệt mọt gỗ chuyên sâu – Expert advice on woodworm extermination

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Woodworm extermination methods” với nghĩa là “Cách diệt mọt gỗ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Professional pest control services offer effective woodworm extermination methods. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp cung cấp cách diệt mọt gỗ hiệu quả.
 2. It’s essential to identify the type of woodworm infestation before applying woodworm extermination methods. =. Quan trọng là xác định loại mọt gỗ trước khi áp dụng cách diệt mọt gỗ.
 3. Using environmentally friendly products is a sustainable approach to woodworm extermination methods. => Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường là một phương pháp bền vững trong cách diệt mọt gỗ.
 4. Regular maintenance and timely application of woodworm extermination methods help protect wooden structures. => Bảo dưỡng đều đặn và áp dụng cách diệt mọt gỗ đúng thời điểm giúp bảo vệ cấu trúc gỗ.
 5. Experts recommend a combination of physical and chemical woodworm extermination methods for optimal results. => Chuyên gia khuyến nghị sự kết hợp giữa cách diệt mọt gỗ vật lý và hóa học để đạt được kết quả tối ưu.
 6. Woodworm extermination methods vary depending on the severity of the infestation and the type of wood affected. => Các cách diệt mọt gỗ khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự xâm lược và loại gỗ bị ảnh hưởng.
 7. Preventive measures are crucial to avoiding the need for extensive woodworm extermination methods in the future. => Các biện pháp phòng tránh quan trọng để tránh cần phải áp dụng các cách diệt mọt gỗ phức tạp trong tương lai.
 8. Homeowners should be aware of early signs of woodworm and take immediate action with suitable woodworm extermination methods. => Chủ nhà cần nhận biết các dấu hiệu sớm của mọt gỗ và thực hiện ngay các cách diệt mọt gỗ phù hợp.
 9. DIY enthusiasts can find a variety of guides online for implementing woodworm extermination methods at home. => Người hâm mộ tự làm có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn trực tuyến để thực hiện cách diệt mọt gỗ tại nhà.
 10. Regular inspections are part of a proactive approach to woodworm control, allowing for early detection and prompt application of woodworm extermination methods. => Kiểm tra đều đặn là một phần của quá trình tiếp cận tích cực đối với việc kiểm soát mọt gỗ, cho phép phát hiện sớm và áp dụng kịp thời các cách diệt mọt gỗ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669