“Trong Tiếng Anh, dịch vụ diệt mối là Termite control service, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmaɪt kənˈtroʊl ˈsɜːrvɪs/.

Là một loại hình dịch vụ chuyên nghiệp mà các công ty cung cấp để ngăn chặn, kiểm soát, và loại bỏ mối từ các khu vực cư trú.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tổ ong bắp cày” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp – Professional termite control service
 2. Kiểm tra và diệt mối – Termite inspection and extermination
 3. Dịch vụ phòng ngừa mối – Termite prevention service
 4. Xử lý mối hiệu quả – Effective termite treatment
 5. Dịch vụ diệt mối không độc hại – Non-toxic termite control service
 6. Kiểm tra định kỳ mối – Regular termite inspections
 7. Dịch vụ diệt mối tổng hợp – Comprehensive termite control service
 8. Bảo hành dịch vụ diệt mối – Termite control service warranty
 9. Giải pháp diệt mối tùy chỉnh – Customized termite eradication solutions
 10. Dịch vụ diệt mối ngay lập tức – Immediate termite control service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite control service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our home was under threat from termites, so we decided to hire a termite control service to address the issue. => Ngôi nhà của chúng tôi đang bị đe dọa từ mối, nên chúng tôi quyết định thuê một dịch vụ diệt mối để giải quyết vấn đề.
 2. The termite control service uses advanced methods to detect and eliminate termite colonies. => Dịch vụ diệt mối sử dụng các phương pháp tiên tiến để phát hiện và tiêu diệt tổ mối.
 3. Homeowners should consider regular termite inspections as part of a preventive termite control service. => Chủ nhà nên xem xét kiểm tra định kỳ mối là một phần của dịch vụ diệt mối phòng ngừa.
 4. The termite control service technician applied a non-toxic treatment to protect the house from further termite damage. => Kỹ thuật viên của dịch vụ diệt mối đã áp dụng một phương pháp không độc hại để bảo vệ ngôi nhà khỏi thiệt hại mối tiếp theo.
 5. A professional termite control service can provide customized solutions based on the severity of the termite infestation. => Một dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh dựa trên mức độ nhiễm mối.
 6. The termite control service includes a comprehensive termite inspection and treatment plan. => Dịch vụ diệt mối bao gồm kế hoạch kiểm tra và xử lý mối toàn diện.
 7. It’s essential to choose a reputable termite control service to ensure long-term protection for your property. => Quan trọng là lựa chọn một dịch vụ diệt mối uy tín để đảm bảo bảo vệ lâu dài cho tài sản của bạn.
 8. The termite control service provides a warranty for their services, giving clients peace of mind. => Dịch vụ diệt mối cung cấp bảo hành cho dịch vụ của họ, mang lại sự yên tâm cho khách hàng.
 9. After the termite control service, we noticed a significant improvement in the condition of our wooden structures. => Sau dịch vụ diệt mối, chúng tôi nhận thấy sự cải thiện đáng kể trong tình trạng của các cấu trúc gỗ của chúng tôi.
 10. Regular termite control services are crucial in areas prone to termite infestations to prevent extensive damage. => Dịch vụ diệt mối định kỳ là quan trọng ở những khu vực dễ bị nhiễm mối để ngăn chặn thiệt hại lớn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669