“Trong Tiếng Anh, tổ mối nguy hiểm là Dangerous termite colonies, có phiên âm cách đọc là /ˈdeɪndʒərəs ˈtɜːrmaɪt ˈkɒləniz/.

Để đánh giá độ nguy hiểm của tổ mối, bạn có thể kiểm tra dấu hiệu ngoại trời như gỗ nứt, cổng mối, và nghe tiếng gặm gọi. Trong nhà, tìm kiếm bụi mối và sử dụng hệ thống theo dõi.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tổ mối nguy hiểm” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tổ mối nguy hiểm – Dangerous termite nest
 2. Loại bỏ tổ mối nguy hiểm – Eliminate the dangerous termite nest
 3. Kiểm tra tổ mối nguy hiểm – Check the dangerous termite nest
 4. Phương pháp diệt mối an toàn – Safe termite extermination methods
 5. Nguy hiểm từ tổ mối – Danger from termite nest
 6. Tổ mối gây thiệt hại – Termite nest causing damage
 7. Tổ mối ảnh hưởng đến sức khỏe – Termite nest affecting health
 8. Tổ mối phá hủy cơ sở hạ tầng – Termite nest destroying infrastructure
 9. Xử lý tổ mối nguy hiểm – Handle the dangerous termite nest
 10. Ngăn chặn tổ mối nguy hiểm – Prevent the dangerous termite nest

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Dangerous termite colonies” với nghĩa là “Tổ mối nguy hiểm” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Homeowners should take immediate action if they discover dangerous termite colonies in their wooden structures. => Chủ nhà nên thực hiện biện pháp ngay lập tức nếu họ phát hiện tổ mối nguy hiểm trong cấu trúc gỗ của mình.
 2. Regular inspections are crucial to detect and eliminate dangerous termite colonies before extensive damage occurs. => Các cuộc kiểm tra định kỳ rất quan trọng để phát hiện và loại bỏ các tổ mối nguy hiểm trước khi xảy ra thiệt hại nặng nề.
 3. Efficient termite control measures are essential to protect homes from the devastation caused by dangerous termite colonies. => Các biện pháp kiểm soát mối hiệu quả là quan trọng để bảo vệ ngôi nhà khỏi sự tàn phá do các tổ mối nguy hiểm gây ra.
 4. Specialized exterminators are trained to handle and eradicate dangerous termite colonies effectively. => Người diệt trừng chuyên nghiệp được đào tạo để xử lý và diệt mối nguy hiểm một cách hiệu quả.
 5. The silent destruction caused by dangerous termite colonies can undermine the structural integrity of buildings. => Sự phá hủy yên tĩnh do các tổ mối nguy hiểm gây ra có thể làm suy giảm tính chất nguyên vẹn cấu trúc của các công trình.
 6. Early detection of dangerous termite colonies is crucial to prevent irreversible damage to wooden components. => Phát hiện sớm các tổ mối nguy hiểm là quan trọng để ngăn chặn thiệt hại không thể đảo ngược cho các bộ phận gỗ.
 7. Homebuyers should conduct thorough inspections to ensure the absence of dangerous termite => colonies in the properties they consider purchasing. -Người mua nhà nên thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo sự vắng mặt của các tổ mối nguy hiểm trong các bất động sản họ đang xem xét mua.
 8. Educating homeowners about the signs of dangerous termite colonies empowers them to take proactive measures for prevention. => Việc giáo dục chủ nhà về các dấu hiệu của các tổ mối nguy hiểm giúp họ thực hiện các biện pháp tích cực để phòng ngừa.
 9. Timely intervention is necessary when dealing with dangerous termite colonies to minimize the potential for severe structural damage. => Can thiệp kịp thời là cần thiết khi đối mặt với các tổ mối nguy hiểm để giảm thiểu khả năng gây thiệt hại cấu trúc nặng nề.
 10. The resilience of wooden structures relies on effective measures against the threat posed by dangerous termite colonies. => Sự đàn hồi của cấu trúc gỗ phụ thuộc vào các biện pháp hiệu quả chống lại nguy cơ từ các tổ mối nguy hiểm.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669