“Trong Tiếng Anh, lớp côn trùng là Insect class, có phiên âm cách đọc là /[ˈɪnˌsɛkt klæs]/.

Lớp côn trùng là một trong các nhóm đa dạng nhất của động vật. Côn trùng bao gồm các loài như ruồi, muỗi, kiến, ong, bọ cánh cứng và nhiều loài khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Lớp côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Lớp côn trùng – Insect class
 2. Học về lớp côn trùng – Study of the insect class
 3. Sự đa dạng trong lớp côn trùng – Diversity within the insect class
 4. Lớp côn trùng có hàng triệu loài – The insect class comprises millions of species
 5. Các bộ và họ trong lớp côn trùng – Orders and families within the insect class
 6. Các nhà khoa học nghiên cứu về lớp côn trùng – Scientists study the insect class
 7. Côn trùng trong lớp này có chân và mắt đặc trưng – Insects in this class have distinctive legs and eyes
 8. Sự tiến hóa trong lớp côn trùng – Evolution within the insect class
 9. Đặc điểm của lớp côn trùng – Characteristics of the insect class
 10. Phân loại trong lớp côn trùng – Classification within the insect class

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insect class” với nghĩa là “Lớp côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The Insect class is the largest group of organisms within the animal kingdom, known for its incredible diversity. => Lớp côn trùng là nhóm lớn nhất trong giới hệ thống động vật, nổi tiếng về sự đa dạng tuyệt vời của nó.
 2. “Entomologists specialize in the study of the Insect class, delving into the lives and behaviors of various insect species. => Các nhà côn trùng học chuyên nghiên cứu về lớp côn trùng, đi sâu vào cuộc sống và hành vi của nhiều loài côn trùng khác nhau.
 3. The Insect class encompasses millions of species, from tiny ants to majestic butterflies. => Lớp côn trùng bao gồm hàng triệu loài, từ kiến nhỏ tới bướm vẻ vang.
 4. Insect class is characterized by the presence of six legs and often a hard exoskeleton. => Lớp côn trùng được đặc trưng bởi sự hiện diện của sáu chân và thường là vỏ ngoài cứng cáp.
 5. Insect class plays a crucial role in pollination, contributing to the reproduction of numerous plant species. => Lớp côn trùng đóng vai trò quan trọng trong cấy phấn, góp phần vào sự sinh sản của nhiều loài cây.
 6. The study of the Insect class includes examining their life cycles, feeding habits, and ecological roles. => Nghiên cứu về lớp côn trùng bao gồm việc xem xét chu kỳ sống, thói quen ăn uống và vai trò sinh thái của chúng.
 7. Insect class is incredibly diverse, with insects adapted to various ecosystems, from rainforests to deserts. => Lớp côn trùng vô cùng đa dạng, với côn trùng đã thích nghi với các hệ sinh thái khác nhau, từ rừng mưa đến sa mạc.
 8. Insect class undergoes metamorphosis, with distinct stages from egg to larva to pupa and finally to adult.” => Lớp côn trùng trải qua quá trình biến đổi, với các giai đoạn rõ rệt từ trứng đến ấu trùng, sau đó là quá bướm và cuối cùng là người trưởng thành.
 9. Insect class includes both herbivorous and carnivorous species, showcasing a range of feeding strategies. => Lớp côn trùng bao gồm cả loài ăn thực vật và loài ăn thịt, thể hiện sự đa dạng về chiến thuật ăn uống.
 10. The Insect class has fascinated scientists and nature enthusiasts for centuries, contributing to our understanding of the natural world. => Lớp côn trùng đã làm say đắm các nhà khoa học và người yêu thiên nhiên suốt hàng thế kỷ, đóng góp vào sự hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669