“Trong Tiếng Anh, mối gỗ ẩm là Dampwood termites có phiên âm cách đọc là /dæmpwʊd ˈtɜrmaɪts/.

Là một loài mối có khả năng phá huỷ gỗ và thường sống trong môi trường ẩm ướt. Chúng thường xây tổ trong gỗ đã bị ướt hoặc gỗ đã bị mục nát.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “Mối gỗ ẩm” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mối gỗ ẩm – Dampwood termite
 2. Côn trùng gỗ ẩm – Moisture-loving wood insect
 3. Loài mối ăn ẩm – Hygrophilous termite species
 4. Mối gỗ ẩm ướt – Wet wood termite
 5. Mối ẩm ướt – Humid wood termite
 6. Mối sống trong môi trường ẩm – Moisture-dwelling termite
 7. Loài mối ăn gỗ ẩm – Moisture-eating termite species
 8. Mối ẩm – Humidity termite
 9. Mối dưới nước – Waterlogged termite
 10. Mối sống trong môi trường ẩm ướt – Moist environment-dwelling termite

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Dampwood termites” với nghĩa là “Mối gỗ ẩm” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Dampwood termites are attracted to moist and decaying wood. => Mối gỗ ẩm được hút đến gỗ ẩm và mục nát.
 2. If you suspect a dampwood termite infestation, it’s important to call a professional to inspect the area. => Nếu bạn nghi ngờ có sự xâm nhập của mối gỗ ẩm, quan trọng là phải gọi một chuyên gia để kiểm tra khu vực đó.
 3. Dampwood termites can cause significant damage to wooden structures and furniture. => Mối gỗ ẩm có thể gây thiệt hại đáng kể cho các cấu trúc gỗ và đồ nội thất.
 4. The presence of dampwood termites can be detected by the appearance of fecal pellets or wings near wooden structures. => Sự hiện diện của mối gỗ ẩm có thể được phát hiện qua sự xuất hiện của phân hoặc cánh bên cạnh các cấu trúc gỗ.
 5. Dampwood termites are known for their ability to survive in damp environments without needing contact with soil. => Mối gỗ ẩm được biết đến với khả năng sống sót trong môi trường ẩm mà không cần tiếp xúc với đất.
 6. Preventing moisture buildup is an important step in preventing a dampwood termite infestation. => Ngăn chặn tích tụ độ ẩm là một bước quan trọng trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của mối gỗ ẩm.
 7. Dampwood termites are one of several types of termites that can cause damage to wooden structures. => Mối gỗ ẩm là một trong số các loài mối có thể gây thiệt hại cho các cấu trúc gỗ.
 8. The damage caused by dampwood termites can be expensive to repair. => Thiệt hại do mối gỗ ẩm gây ra có thể rất đắt đỏ để sửa chữa.
 9. Dampwood termites prefer to live in areas with high humidity levels. => Mối gỗ ẩm thích sống ở những vùng có độ ẩm cao.
 10. Regular inspection and maintenance can help prevent a dampwood termite infestation. => Kiểm tra và bảo trì thường xuyên có thể giúp ngăn chặn sự xâm nhập của mối gỗ ẩm.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669