“Trong Tiếng Anh, bọ trĩ  là Rice thrips, có phiên âm cách đọc là /raɪs θrɪps/.

Bọ trĩ thường làm hại cây con và khi cây đang phát triển trái non. Chúng xuất hiện dưới dạng ấu trùng nhỏ màu trắng hoặc vàng, thường tập trung ở các phần non của cây.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ trĩ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ trĩ hại – Thrips infestation
 2. Ấu trùng bọ trĩ – Thrips larvae
 3. Vết tổn thương do bọ trĩ – Thrips damage
 4. Phòng chống bọ trĩ – Thrips control/prevention
 5. Bọ trĩ làm lá xoắn – Thrips causing leaf curling
 6. Bọ trĩ gây hại cho cây trồng – Thrips damaging crops
 7. Kiểm soát dân số bọ trĩ – Thrips population control
 8. Phương pháp diệt bọ trĩ – Thrips eradication methods
 9. Bọ trĩ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng – Thrips affecting crop yield
 10. Bọ trĩ vàng – Yellow thrips

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Rice thrips” với nghĩa là “Bọ trĩ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Rice thrips can cause significant damage to young crops. => Bọ trĩ có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho cây trồng non.
 2. Farmers are implementing measures to control rice thrips infestation. => Người nông dân đang thực hiện các biện pháp để kiểm soát sự xâm nhập của bọ trĩ trong lúa.
 3. Yellowing leaves are often a sign of rice thrips presence. => Lá vàng thường là dấu hiệu của sự hiện diện của bọ trĩ trong lúa.
 4. Crop damage caused by rice thrips can impact the harvest yield. => Thiệt hại cho cây trồng do bọ trĩ gây ra có thể ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch.
 5. Effective pest management is essential to combat rice thrips.=> Quản lý côn trùng hiệu quả là quan trọng để chống lại bọ trĩ trong lúa.
 6. Identifying early signs of rice thrips infestation is crucial for prevention. => Nhận biết những dấu hiệu sớm của sự xâm nhập của bọ trĩ trong lúa là rất quan trọng để phòng ngừa.
 7. The spread of rice thrips can be controlled through proper agricultural practices. => Việc lan truyền của bọ trĩ trong lúa có thể được kiểm soát thông qua các phương pháp nông nghiệp thích hợp.
 8. Farmers are using natural predators to manage rice thrips populations. => Người nông dân đang sử dụng kẻ thù tự nhiên để quản lý dân số của bọ trĩ trong lúa.
 9. Rice thrips affect the quality and appearance of the rice grains. => Bọ trĩ ảnh hưởng đến chất lượng và diện mạo của hạt lúa.
 10. Regular monitoring helps in early detection and control of rice thrips. => Theo dõi đều đặn giúp phát hiện sớm và kiểm soát bọ trĩ trong lúa.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669