“Trong Tiếng Anh, công ty diệt côn trùng là Pest control company, có phiên âm cách đọc là /pɛst kənˈtroʊl ˈkʌmpəni/.

Công ty diệt côn trùng đảm nhận một số nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ môi trường sống khỏi sự quấy rối của côn trùng và loài gặm nhấm khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Công ty diệt côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt côn trùng – Pest control services
 2. Chuyên gia diệt côn trùng – Pest control specialist
 3. Kiểm soát côn trùng – Insect control
 4. Phòng ngừa côn trùng – Insect prevention
 5. Quản lý côn trùng – Insect management
 6. Xử lý vấn đề côn trùng – Dealing with insect issues
 7. Chất trừ côn trùng – Insecticide
 8. Chương trình diệt côn trùng tự động – Automated pest control program
 9. Dịch vụ xử lý mối – Termite control services
 10. Đánh giá rủi ro côn trùng – Insect risk assessment

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Pest control company” với nghĩa là “Công ty diệt côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our home had a termite infestation, so we called a pest control company to address the issue. => Nhà của chúng tôi bị nhiễm mối, nên chúng tôi đã gọi một công ty diệt côn trùng để giải quyết vấn đề.
 2. The pest control company offers services for the removal of rodents and insects from residential and commercial properties. => Công ty diệt côn trùng cung cấp dịch vụ diệt loài gặm nhấm và côn trùng từ các khu dân cư và kinh doanh.
 3. Farmers often rely on pest control companies to manage infestations in their crops. => Nhiều nông dân thường dựa vào các công ty diệt côn trùng để quản lý sự lây lan trong đồng nông nghiệp của họ.
 4. The restaurant hired a pest control company to address the cockroach problem in the kitchen. => Nhà hàng đã thuê một công ty diệt côn trùng để giải quyết vấn đề gián trong nhà bếp.
 5. If you notice signs of a bed bug infestation, it’s crucial to contact a pest control company immediately. => Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu của sự lây nhiễm bọ chét, quan trọng là phải liên hệ ngay lập tức với một công ty diệt côn trùng.
 6. The pest control company uses environmentally friendly methods to ensure the safety of pets and children. => Công ty diệt côn trùng sử dụng phương pháp thân thiện với môi trường để đảm bảo an toàn cho thú cưng và trẻ em.
 7. A reliable pest control company can provide regular inspections to prevent future infestations. => Một công ty diệt côn trùng đáng tin cậy có thể cung cấp kiểm tra định kỳ để ngăn chặn sự lây nhiễm trong tương lai.
 8. The pest control company employs trained technicians to handle various pest-related issues. => Công ty diệt côn trùng có nhân viên kỹ thuật được đào tạo để xử lý nhiều vấn đề liên quan đến côn trùng.
 9. Homeowners should consider hiring a pest control company for preventive measures against potential infestations. => Chủ nhà nên xem xét việc thuê một công ty diệt côn trùng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước các sự lây nhiễm tiềm ẩn.
 10. The pest control company provides a warranty for their services, ensuring customer satisfaction. => Công ty diệt côn trùng cung cấp bảo hành cho dịch vụ của họ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669