“Trong Tiếng Anh, diệt bọ sán lá là Leafhopper control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/.

Có nhiều cách diệt bọ sán lá như sử dụng thuốc diệt côn trùng, tinh dầu thiên nhiên, cắt bỏ lá bị nhiễm, kiểm soát côn trùng khác hoặc sử dụng phương pháp kiểm soát sinh học.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt bọ sán lá” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Thuốc diệt bọ sán lá – Leaf miner insecticide
 2. Phương pháp diệt bọ sán lá tự nhiên – Natural leaf miner control methods
 3. Cách diệt bọ sán lá trên cây ăn trái – Leaf miner control on fruit trees
 4. Thuốc diệt bọ sán lá an toàn cho cây trồng – Safe leaf miner insecticides for plants
 5. Diệt bọ sán lá bằng cách phun thuốc trực tiếp lên lá – Direct leaf miner control by spraying insecticides on leaves
 6. Các loại cây trồng dễ bị tấn công bởi bọ sán lá – Plants susceptible to leaf miner infestations
 7. Bọ sán lá gây hại cho cây trồng như thế nào – How leaf miners damage plants
 8. Tác động của việc diệt bọ sán lá đến môi trường – Environmental impact of leaf miner control
 9. Phương pháp diệt bọ sán lá hiệu quả – Effective leaf miner control methods
 10. Bọ sán lá có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng tinh dầu thiên nhiên – Leaf miners can be controlled using natural essential oils

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Leafhopper control” với nghĩa là “Diệt bọ sán lá” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Farmers are implementing effective leafhopper control measures to protect their crops. => Nông dân đang triển khai các biện pháp diệt bọ sán lá hiệu quả để bảo vệ mùa màng của họ.
 2. The use of natural predators is an environmentally friendly approach to leafhopper control. => Sử dụng kẻ săn mồi tự nhiên là một phương pháp thân thiện với môi trường để diệt bọ sán lá.
 3. Integrated pest management includes strategies for leafhopper control in vineyards. => Quản lý dịch tử tích hợp bao gồm các chiến lược diệt bọ sán lá trong vườn nho.
 4. Leafhopper control is essential for preventing the spread of diseases in fruit orchards. => Việc diệt bọ sán lá là quan trọng để ngăn chặn sự lan truyền của các bệnh trong vườn cây ăn trái.
 5. Researchers are studying new techniques for sustainable leafhopper control in organic farming. => Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các kỹ thuật mới để diệt bọ sán lá bền vững trong nông nghiệp hữu cơ.
 6. Leafhopper control not only protects crops but also helps maintain biodiversity in agricultural areas. => Việc diệt bọ sán lá không chỉ bảo vệ mùa màng mà còn giúp duy trì đa dạng sinh học trong các khu vực nông nghiệp.
 7. Farmers are advised to monitor leafhopper populations regularly as part of an effective control strategy. => Nông dân được khuyến khích theo dõi định kỳ dân số bọ sán lá như một phần của chiến lược diệt bọ hiệu quả.
 8. Chemical pesticides are sometimes necessary for immediate leafhopper control in severe infestations. => Thuốc trừ sâu hóa học đôi khi là cần thiết để kiểm soát ngay lập tức bọ sán lá trong tình trạng nhiễm nặng.
 9. Early detection of leafhoppers is crucial for successful integrated leafhopper control programs. => Phát hiện sớm bọ sán lá là quan trọng để thành công trong các chương trình quản lý dịch tử tích hợp.
 10. Organic farmers prioritize natural methods for leafhopper control to align with sustainable practices. => Nông dân hữu cơ ưu tiên các phương pháp tự nhiên để diệt bọ sán lá để phù hợp với các phương thức bền vững.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (6 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669