“Trong Tiếng Anh, côn trùng gây hại cây trồng là Crop-damaging insects, có phiên âm cách đọc là [krɒp-ˈdæmɪdʒɪŋ ˈɪnˌsekts].

Côn trùng gây hại cây trồng là những loài như sâu bệnh, bọ cánh cứng, ve sầu, bọ xít, và ruồi trắng, tấn công cây trồng và gây mất mùa vụ, giảm sản lượng. Để đối phó, nông dân thường áp dụng các biện pháp kiểm soát như sử dụng thuốc trừ sâu, kỹ thuật quản lý sinh thái,…

Dưới đây là một số từ liên quan với “Côn trùng gây hại cây trồng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Côn trùng gây hại nông nghiệp – Agricultural pests
 2. Quản lý sâu bệnh – Pest management
 3. Hệ thống phòng ngừa sâu bệnh – Preventive pest control system
 4. Chiến lược kiểm soát côn trùng – Insect control strategy
 5. Giải pháp chống côn trùng – Insect deterrent solution
 6. Cách tiếp cận kiểm soát sâu bệnh – Approach to insect control
 7. Hệ thống giám sát sâu bệnh – Pest monitoring system
 8. Phương pháp quản lý sâu bệnh tích hợp – Integrated pest management method
 9. Chống lại côn trùng gây hại cây trồng – Combatting crop-damaging insects
 10. Biện pháp ngăn chặn sự lây lan của côn trùng gây hại – Measures to prevent the spread of crop-damaging insects

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Crop-damaging insects” với nghĩa là “Côn trùng gây hại cây trồng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Crop-damaging insects can significantly reduce agricultural yields, posing a threat to food security. => Côn trùng gây hại cây trồng có thể giảm đáng kể sản lượng nông nghiệp, đe dọa an ninh thực phẩm.
 2. Farmers implement various strategies to control and mitigate the impact of crop-damaging insects on their harvests. => Nông dân triển khai nhiều chiến lược để kiểm soát và giảm thiểu tác động của côn trùng gây hại cây trồng đối với mùa vụ.
 3. Research focuses on developing environmentally friendly methods to combat crop-damaging insects without harming beneficial species. => Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển phương pháp thân thiện với môi trường để chống lại côn trùng gây hại cây trồng mà không làm tổn thương loài có ích.
 4. Effective pest management is crucial for preventing the widespread damage caused by crop-damaging insects. => Quản lý sâu bệnh hiệu quả quan trọng để ngăn chặn sự thiệt hại lan rộng do côn trùng gây hại cây trồng.
 5. Farmers use integrated pest management strategies to control the population of crop-damaging insects and minimize chemical inputs. => Nông dân sử dụng chiến lược quản lý sâu bệnh tích hợp để kiểm soát dân số côn trùng gây hại cây trồng và giảm thiểu sử dụng hóa chất.
 6. Climate change may influence the distribution and behavior of crop-damaging insects, requiring adaptive farming practices. => Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến phân bố và hành vi của côn trùng gây hại cây trồng, đòi hỏi các phương pháp nông nghiệp thích ứng.
 7. Early detection and monitoring systems are essential for timely intervention against crop-damaging insects. => Hệ thống phát hiện và giám sát sớm là quan trọng để can thiệp kịp thời chống lại côn trùng gây hại cây trồng.
 8. Crop rotation is a farming practice that helps disrupt the life cycle of crop-damaging insects and reduce infestations. => Luân phiên cây trồng là một phương pháp nông nghiệp giúp phá vỡ chu kỳ sinh học của côn trùng gây hại cây trồng và giảm thiểu sự nhiễm bệnh.
 9. Biological control methods, such as introducing natural predators, can be effective in managing populations of crop-damaging insects. => Các phương pháp kiểm soát sinh học, như giới thiệu kẻ thù tự nhiên, có thể hiệu quả trong quản lý dân số côn trùng gây hại cây trồng.
 10. Farmers collaborate with agricultural experts to develop strategies that address the specific challenges posed by crop-damaging insects in their region. => Nông dân hợp tác với các chuyên gia nông nghiệp để phát triển chiến lược giải quyết những thách thức cụ thể từ côn trùng gây hại cây trồng trong khu vực của họ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669