“Trong Tiếng Anh, giải pháp diệt mọt là Moth control solution, có phiên âm cách đọc là /mɒθ kənˈtrəʊl səˈluːʃən/.

Là các phương pháp hoặc biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn hoặc loại bỏ mọt khỏi môi trường sống hoặc các vật dụng bị mối tấn công.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Giải pháp diệt mọt” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Các phương pháp diệt mọt hiệu quả – Effective moth extermination methods
 2. Giải pháp tự nhiên để kiểm soát mọt – Natural solutions for moth control
 3. Sản phẩm chống mọt an toàn – Safe moth repellents
 4. Kỹ thuật diệt mọt không sử dụng hóa chất – Chemical-free moth eradication techniques
 5. Hệ thống kiểm soát mọt trong nông nghiệp – Moth control system in agriculture
 6. Các cách ngăn chặn sự lan rộ của mọt – Preventing the spread of moths
 7. Chiến lược bảo vệ vải khỏi sự tấn công của mọt – Strategies to protect fabric from moths
 8. Phương pháp loại bỏ tổ mối và ấu trùng mọt – Method to remove moth nests and larvae
 9. Công nghệ diệt mọt tiên tiến – Advanced moth eradication technology
 10. Các sản phẩm hóa học chuyên dụng diệt mọt – Specialized chemical moth extermination products

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Moth control solution” với nghĩa là “Giải pháp diệt mọt” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Using a moth control solution can effectively eliminate moth infestations in your home. => Sử dụng giải pháp diệt mọt có thể loại bỏ các xâm nhập của mọt một cách hiệu quả trong nhà của bạn.
 2. Regular application of a moth control solution can help prevent future moth problems. => Việc áp dụng đều đặn giải pháp diệt mọt có thể giúp ngăn chặn các vấn đề mọt trong tương lai.
 3. Professional pest control companies can provide effective moth control solutions tailored to your specific situation. => Các công ty kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp có thể cung cấp giải pháp diệt mọt hiệu quả phù hợp với tình hình cụ thể của bạn.
 4. The moth control solution should be applied to areas where moths are commonly found, such as closets and storage spaces. => Giải pháp diệt mọt nên được áp dụng vào các khu vực mà mọt thường xuyên xuất hiện, như tủ quần áo và không gian lưu trữ.
 5. Regular cleaning and decluttering can complement the effectiveness of a moth control solution. => Việc làm sạch và dọn dẹp đều đặn có thể bổ sung hiệu quả của giải pháp diệt mọt.
 6. Moth control solutions often involve the use of insecticides specifically formulated for moth eradication. => Giải pháp diệt mọt thường liên quan đến việc sử dụng thuốc diệt côn trùng được công thức hóa đặc biệt để tiêu diệt mọt.
 7. The effectiveness of a moth control solution can be enhanced by sealing cracks and crevices where moths can enter. => Hiệu quả của giải pháp diệt mọt có thể được cải thiện bằng cách kín kẽ hở và khe nứt mà mọt có thể xâm nhập.
 8. Moth control solutions should be used in accordance with the instructions provided by the manufacturer for safe and effective use. => Giải pháp diệt mọt nên được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669