“Trong Tiếng Anh, diệt kiến ba khoang là Carpenter ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈkɑːrpəntər ænt kənˈtroʊl/.

Chúng có khả năng lây nhiễm bệnh và sinh sản nhanh chóng, do đó việc diệt kiến ba khoang là cần thiết để kiểm soát dân số của chúng và ngăn chặn sự lây lan. Ngoài ra, việc diệt kiến ba khoang cũng giúp bảo vệ sức khỏe con người bởi một số loài kiến ba khoang có thể gây đau đớn khi cắn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt kiến ba khoang” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sprey diệt kiến ba khoang mạnh mẽ. – Potent carpenter ant spray.
 2. Phương pháp hiệu quả diệt kiến ba khoang. – Effective carpenter ant eradication method.
 3. Thuốc diệt kiến ba khoang tự nhiên. – Natural carpenter ant pesticide.
 4. Cách phòng tránh và diệt kiến ba khoang đồng thời. – Simultaneous prevention and control of arpenter ants.
 5. Bảo vệ ngôi nhà khỏi kiến ba khoang. – Protect your home from carpenter ants.
 6. Sản phẩm chống kiến ba khoang hiệu quả. – Effective carpenter ant repellent product.
 7. Kiểm soát kiến ba khoang trong vườn. – Carpenter ant control in the garden.
 8. Cách tự nhiên để loại bỏ kiến ba khoang. – Natural ways to eliminate carpenter ants.
 9. An toàn cho môi trường, diệt kiến ba khoang. – Environmentally safe carpenter ant control.
 10. Chống lại cuộc tấn công của kiến ba khoang. – Defending against carpenter ant invasions.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Carpenter ant control” với nghĩa là “Diệt kiến ba khoang” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Farmers are investing in effective carpenter ant control methods to protect their crops. => Nông dân đang đầu tư vào các phương pháp diệt kiến ba khoang hiệu quả để bảo vệ mùa màng của họ.
 2. Carpenter ant control is crucial for preserving the structural integrity of wooden buildings. => Việc diệt kiến ba khoang là quan trọng để bảo tồn tính cấu trúc của các công trình gỗ.
 3. Using environmentally friendly products is a sustainable approach to carpenter ant control. => Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường là một phương pháp bền vững để diệt kiến ba khoang.
 4. The homeowner hired a professional pest control service for effective carpenter ant control. => Chủ nhà đã thuê dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp để kiểm soát kiến ba khoang hiệu quả.
 5. Regular inspection is essential for early detection and carpenter ant control in residential areas. => Kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện sớm và kiểm soát kiến ba khoang trong khu dân cư.
 6. Applying pesticide around the perimeter of the house is part of a comprehensive carpenter ant control strategy. => Việc sử dụng thuốc trừ sâu xung quanh bờ nhà là một phần của chiến lược diệt kiến ba khoang toàn diện.
 7. Carpenter ant control in commercial spaces is essential to protect wooden furniture and structures. => Diệt kiến ba khoang trong không gian thương mại là quan trọng để bảo vệ đồ nội thất và cấu trúc gỗ.
 8. The new carpenter ant control product claims to be both fast-acting and environmentally safe. => Sản phẩm diệt kiến ba khoang mới tuyên bố có tác động nhanh chóng và an toàn cho môi trường.
 9. Educating homeowners about preventive measures is key to successful carpenter ant control. => Việc giáo dục chủ nhà về các biện pháp phòng ngừa là chìa khóa để diệt kiến ba khoang thành công.
 10. Integrated pest management includes various techniques for sustainable carpenter ant control. => Quản lý dịch tử tích hợp bao gồm nhiều kỹ thuật để diệt kiến ba khoang bền vững.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669