“Trong Tiếng Anh, diệt chuột nhắt là House mouse control, có phiên âm cách đọc là /haʊs maʊs kənˈtroʊl

Chuột nhắt không chỉ là nguồn lây nhiễm các loại vi khuẩn và vi rút có thể gây bệnh cho con người, mà còn có thể gây hại cho thực phẩm và tài sản. Chính vì thế nên diệt chuột nhắt để bảo vệ sức khỏe, vệ sinh,…

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt chuột nhắt” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt chuột nhắt trong nhà – Exterminate mice indoors
 2. Phương pháp diệt chuột nhắt hiệu quả – Effective mouse extermination methods
 3. Chất diệt chuột nhắt an toàn – Safe mouse extermination agents
 4. Dịch vụ diệt chuột nhắt chuyên nghiệp – Professional mouse extermination service
 5. Cách làm cho diệt chuột nhắt tự nhiên – Natural ways to exterminate mice
 6. Chuột nhắt gây hại – Harmful mice infestation
 7. Kiểm soát và diệt chuột nhắt – Control and exterminate mice
 8. Diệt chuột nhắt bằng môi trường an toàn – Environmentally safe mouse extermination
 9. Phòng tránh diệt chuột nhắt – Mouse extermination prevention
 10. Ứng dụng diệt chuột nhắt -Mouse extermination applications

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “House mouse control” với nghĩa là “Diệt chuột nhắt” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Effective house mouse control is essential to prevent the spread of diseases. => Việc diệt chuột nhắt hiệu quả là quan trọng để ngăn chặn sự lây nhiễm bệnh.
 2. Professional house mouse control services offer comprehensive solutions for infestations. => Dịch vụ diệt chuột nhắt chuyên nghiệp cung cấp các giải pháp toàn diện cho các đợt lây nhiễm.
 3. Using environmentally safe methods is crucial for ethical house mouse control. => Việc sử dụng phương pháp an toàn với môi trường là quan trọng cho việc diệt chuột nhắt đạo đức.
 4. House mouse control involves identifying entry points and blocking them to prevent reinfestation. => Việc diệt chuột nhắt bao gồm việc xác định điểm nhập và chặn chúng để ngăn chặn việc tái nhiễm.
 5. Natural remedies can complement chemical house mouse control methods. => Phương pháp chữa trị tự nhiên có thể bổ sung cho các phương pháp diệt chuột nhắt hóa học.
 6. Regular house mouse control inspections are crucial for early detection and intervention. => Các cuộc kiểm tra định kỳ về diệt chuột nhắt là quan trọng để phát hiện và can thiệp sớm.
 7. Educational programs can raise awareness about the importance of house mouse control. => Các chương trình giáo dục có thể tăng cường nhận thức về sự quan trọng của việc diệt chuột nhắt.
 8. DIY house mouse control measures may be insufficient for severe infestations. => Các biện pháp tự làm cho việc diệt chuột nhắt có thể không đủ cho các lây nhiễm nặng.
 9. House mouse control products should be used with caution to avoid harm to pets and humans. => Sản phẩm diệt chuột nhắt nên được sử dụng cẩn thận để tránh gây hại cho thú cưng và con người.
 10. Local authorities often implement house mouse control programs to safeguard public health. => Các cơ quan chính quyền địa phương thường triển khai các chương trình diệt chuột nhắt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669