“Trong Tiếng Anh, diệt rệp lông là Woolly aphid control, có phiên âm cách đọc là /ˈwʊli ˈeɪfɪd kənˈtroʊl/.

Diệt rệp lông là quan trọng để bảo vệ cây trồng, cây cảnh khỏi thiệt hại và duy trì sức khỏe của chúng, ngăn chặn sự lan rộ và chuyển truyền bệnh.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt rệp lông” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt rệp lông tự nhiên – Natural woolly aphid control methods
 2. Thuốc trừ sâu diệt rệp lông – Woolly aphid insecticide
 3. Biện pháp kiểm soát rệp lông hiệu quả – Effective woolly aphid control measures
 4. Cách làm sạch cây trồng để diệt rệp lông – Cleaning plants to eliminate woolly aphids
 5. Kỹ thuật diệt rệp lông bằng dầu neem – Neem oil technique for woolly aphid control
 6. Giới thiệu kẻ thù tự nhiên để diệt rệp lông – Introducing natural predators for woolly aphid control
 7. Lựa chọn thân thiện với môi trường để diệt rệp lông – Eco-friendly options for woolly aphid control
 8. Chương trình quản lý diệt rệp lông – Woolly aphid management program
 9. Phương pháp diệt rệp lông không gây hại cho cây trồng – Woolly aphid control methods that are safe for plants
 10. Chất hóa học diệt rệp lông an toàn – Safe chemical for woolly aphid control

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Woolly aphid control” với nghĩa là “Diệt rệp lông” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Implementing woolly aphid control measures early in the season is crucial for protecting apple orchards. => Triển khai biện pháp diệt rệp lông từ sớm trong mùa là quan trọng để bảo vệ vườn táo.
 2. Organic methods, such as introducing natural predators, are effective for woolly aphid control in a sustainable way. => Các phương pháp hữu cơ, như giới thiệu kẻ thù tự nhiên, là hiệu quả trong việc diệt rệp lông một cách bền vững.
 3. Regularly inspecting plants and promptly applying woolly aphid control techniques help maintain a healthy garden. => Kiểm tra thường xuyên cây cỏ và nhanh chóng áp dụng các kỹ thuật diệt rệp lông giúp duy trì một vườn cây khoẻ mạnh.
 4. Chemical pesticides are sometimes necessary for severe woolly aphid infestations, but should be used cautiously to minimize environmental impact. => Thuốc trừ sâu hóa học đôi khi là cần thiết đối với sự lây lan nặng nề của rệp lông, nhưng cần sử dụng cẩn thận để giảm thiểu tác động môi trường.
 5. Integrated pest management involves various strategies for woolly aphid control, emphasizing ecological balance. => Quản lý kết hợp côn trùng bao gồm nhiều chiến lược cho việc diệt rệp lông, đặc biệt là tôn trọng cân bằng sinh thái.
 6. Applying neem oil is an eco-friendly option for woolly aphid control on roses and other ornamental plants. => Sử dụng dầu neem là một lựa chọn thân thiện với môi trường để diệt rệp lông trên hoa hồng và các cây cảnh khác.
 7. Effective woolly aphid control requires a combination of cultural practices, biological controls, and targeted treatments. => Việc diệt rệp lông hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa các biện pháp văn hóa, kiểm soát sinh học và các liệu pháp nhắm đích.
 8. Woolly aphid control in vineyards is essential to protect grapevines from damage and maintain wine quality. => Việc diệt rệp lông trong vườn nho là quan trọng để bảo vệ cây nho khỏi tổn thương và duy trì chất lượng rượu.
 9. Horticulturists recommend using insecticidal soap for woolly aphid control on various fruit trees. => Các chuyên gia nông lâm khuyến nghị sử dụng xà phòng trừ sâu để diệt rệp lông trên nhiều loại cây trái.
 10. A proactive approach to woolly aphid control involves regular monitoring and immediate action upon detection. => Một phương pháp tích cực trong việc diệt rệp lông liên quan đến theo dõi thường xuyên và hành động ngay khi phát hiện.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669