“Trong Tiếng Anh, dịch vụ diệt chuột là Mouse extermination service, có phiên âm cách đọc là /maʊs ɪkˌstɜrmɪˈneɪʃən ˈsɜrvɪs/.

Dịch vụ diệt chuột đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và loại bỏ chuột, đặc biệt là trong môi trường sống và làm việc của con người. Những chuyên gia chuyên nghiệp thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng để đánh giá mức độ nhiễm chuột và xác định các điểm nguy cơ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ diệt chuột” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt chuột chuyên nghiệp – Professional mouse extermination service
 2. Phương pháp loại bỏ chuột – Rodent removal methods
 3. Kiểm tra và diệt chuột – Mouse inspection and extermination
 4. Dịch vụ diệt chuột an toàn cho thú cưng – Pet-safe mouse extermination service
 5. Bảo hành diệt chuột – Mouse extermination warranty
 6. Dịch vụ diệt chuột nhân đạo – Humane mouse extermination service
 7. Dịch vụ diệt chuột ưu việt – Superior mouse extermination service
 8. Gọi dịch vụ diệt chuột ngay hôm nay – Call mouse extermination service today
 9. Dịch vụ diệt chuột tự nhiên – Natural mouse extermination service
 10. Phòng ngừa chuột và dịch vụ diệt chuột – Mouse prevention and extermination service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Mouse extermination service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt chuột” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We hired a professional mouse extermination service to address the rodent issue in our home. => Chúng tôi đã thuê một dịch vụ diệt chuột chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề gặp phải với loài gặm nhấm trong nhà.
 2. The mouse extermination service effectively eliminated the rodent population, ensuring a pest-free environment. => Dịch vụ diệt chuột đã hiệu quả loại bỏ quần thể chuột, đảm bảo môi trường không có sự xuất hiện của loài gặm nhấm.
 3. If you notice signs of mice in your home, it’s time to call a reliable mouse extermination service. => Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu của chuột trong nhà, đến lúc gọi dịch vụ diệt chuột đáng tin cậy.
 4. A thorough inspection is the first step in the mouse extermination service to identify entry points and nesting areas. => Kiểm tra kỹ lưỡng là bước đầu tiên trong dịch vụ diệt chuột để xác định điểm nhập và khu vực lập tổ.
 5. Mouse droppings pose health risks; that’s why we sought the assistance of a mouse extermination service promptly. => Phân chuột mang lại rủi ro cho sức khỏe, đó là lý do tại sao chúng tôi đã nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ diệt chuột.
 6. The mouse extermination service uses humane methods to remove rodents while ensuring the safety of household pets. => Dịch vụ diệt chuột sử dụng phương pháp nhân đạo để loại bỏ gặm nhấm đồng thời đảm bảo an toàn cho thú cưng trong nhà.
 7. After the mouse extermination service, they provided valuable tips to prevent future infestations. => Sau dịch vụ diệt chuột, họ cung cấp những mẹo quý giá để ngăn chặn sự xâm chiếm của chuột trong tương lai.
 8. We were impressed with the efficiency and professionalism of the mouse extermination service we hired. => Chúng tôi đã ấn tượng với sự hiệu quả và chuyên nghiệp của dịch vụ diệt chuột mà chúng tôi đã thuê.
 9. The mouse extermination service provides a warranty, assuring clients of a mouse-free environment for an extended period. => Dịch vụ diệt chuột cung cấp bảo hành, đảm bảo cho khách hàng một môi trường không có chuột trong thời gian dài.
 10. If you want a quick and reliable solution to your mouse problem, contact a reputable mouse extermination service today. => Nếu bạn muốn một giải pháp nhanh chóng và đáng tin cậy cho vấn đề về chuột, hãy liên hệ ngay với một dịch vụ diệt chuột uy tín hôm nay.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669