“Trong Tiếng Anh, con phù du là Mayfly, có phiên âm Anh – Anh là /ˈmeɪ.flaɪ/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ˈmeɪ.flaɪ/

Đây là một loại côn trùng cổ xưa, tồn tại từ hơn 300 triệu năm trước. Chúng có thân nhỏ yếu, đầu nhỏ, mắt to và cánh màng dễ rụng. Chân của phù du rất nhỏ và không được sử dụng để bò, chỉ để đậu bám.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con phù du” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Nền sinh thái của con phù du – Mayfly ecosystem
 2. Chu kỳ sống của con phù du – Mayfly life cycle
 3. Biểu hiện sinh sản của con phù du – Mayfly reproduction
 4. Sự xuất hiện hàng loạt của con phù du – Mayfly mass emergence
 5. Chuỗi thức ăn của con phù du – Mayfly food chain
 6. Quá trình chuyển hóa của con phù du – Mayfly metamorphosis
 7. Con phù du trưởng thành – Adult mayfly
 8. Nguồn dinh dưỡng từ con phù du –  Nutrient source from mayflies
 9. Ấu trùng con phù du – Mayfly nymph
 10. Ấu trùng con phù du dưới nước – Subaquatic mayfly nymph

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Mayfly” với nghĩa là “Con phù du” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Mayflies have a short lifespan, typically living for only a day or two. Con phù du có thời gian sống ngắn, thường chỉ là một hoặc hai ngày.
 2. The emergence of mayflies is often considered a natural spectacle along rivers and lakes. Sự xuất hiện của con phù du thường được coi là một hiện tượng tự nhiên dọc theo các sông và hồ.
 3. Mayfly nymphs spend most of their lives underwater before transforming into adults. Ấu trùng con phù du sống dưới nước suốt phần lớn cuộc đời trước khi biến hình thành người trưởng thành.
 4. Fishermen take advantage of mayfly hatches as they attract fish to the water’s surface. Người câu cá tận dụng sự xuất hiện của con phù du vì chúng thu hút cá lên bề mặt nước.
 5. Mayflies play a crucial role in freshwater ecosystems as both prey and indicators of water quality. Con phù du đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nước ngọt cả như mồi và chỉ số chất lượng nước.
 6. During the mayfly hatch, the air can be filled with swarms of these delicate insects. Trong lúc con phù du nở ra, không khí có thể tràn ngập bởi bầy côn trùng mảnh mai này.
 7. The adult mayfly is characterized by its delicate wings and long, thread-like tails. Người trưởng thành của con phù du được mô tả bởi cánh mảnh mai và đuôi dài như sợi chỉ.
 8. Mayflies are often used as bioindicators to assess the health of aquatic environments. Con phù du thường được sử dụng như chỉ số sinh học để đánh giá sức khỏe của môi trường nước.
 9. Mayfly populations can vary, and their abundance is influenced by environmental factors. Dân số của con phù du có thể thay đổi và sự phong phú của chúng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường.
 10. Witnessing a mayfly swarm is a mesmerizing experience for nature enthusiasts. Chứng kiến sự hợp lực của con phù du là một trải nghiệm cuốn hút đối với những người yêu thiên nhiên.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669