“Trong Tiếng Anh, loài kiến cắt lá là Leaf-cutting ants, có phiên âm cách đọc là /liːf ˈkʌtɪŋ ˌænts/.

Là tên thông thường dành cho 47 loài kiến thuộc hai chi Atta và Acromyrmex. Chúng sống ở khu vực nhiệt đới, thường trồng nấm và phân bố chủ yếu ở Nam và Trung Mỹ, México và miền nam Hoa Kỳ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Loài kiến cắt lá” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Kiến cắt lá Leaf-cutters
 2. Tổ kiến cắt lá – Leaf-cutting ant nests
 3. Loài kiến cắt lá nông nghiệp – Agricultural leaf-cutting ants
 4. Loài kiến cắt lá nhiệt đới – Tropical leaf-cutting ant species
 5. Kiến cắt lá và trồng nấm – Leaf-cutters and fungus farming
 6. Nơi sống của kiến cắt lá – Habitat of leaf-cutting ants
 7. Loài kiến cắt lá và cây lá – Leaf-cutting ants and foliage
 8. Kiến cắt lá vùng nhiệt đới – Tropical leaf-cutters
 9. Kiến cắt lá Nam Mỹ – South American leaf-cutters
 10. Tổ kiến cắt lá và công việc xã hội – Leaf-cutting ant colonies and social tasks

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Leaf-cutting ants” với nghĩa là “Loài kiến cắt lá” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Leaf-cutting ants are known for their agricultural skills in cultivating fungi for food. => Loài kiến cắt lá nổi tiếng với kỹ năng nông nghiệp trồng nấm làm thức ăn.
 2. The nests of leaf-cutting ants can house millions of individuals. => Tổ của loài kiến cắt lá có thể chứa hàng triệu cá thể.
 3. Leaf-cutting ants play a vital role in nutrient cycling within tropical ecosystems. => Loài kiến cắt lá đóng vai trò quan trọng trong chu trình chất dinh dưỡng trong hệ sinh thái nhiệt đới.
 4. Leaf-cutting ants are essential for the decomposition of organic matter in forests. => Loài kiến cắt lá quan trọng cho quá trình phân hủy vật chất hữu cơ trong rừng.
 5. The behavior of leaf-cutting ants demonstrates sophisticated social organization. => Hành vi của loài kiến cắt lá cho thấy tổ chức xã hội phức tạp.
 6. Leaf-cutting ants meticulously select and cut specific types of leaves for their fungal gardens. => Loài kiến cắt lá cẩn thận chọn và cắt loại lá cụ thể cho vườn nấm của chúng.
 7. Leaf-cutting ants transport leaf fragments back to their nests for fungal cultivation. => Loài kiến cắt lá vận chuyển mảnh lá về tổ để trồng nấm.
 8. The complexity of the underground tunnels built by leaf-cutting ants is astounding. => Sự phức tạp của hệ thống hang đào dưới lòng đất của loài kiến cắt lá là đáng kinh ngạc.
 9. Leaf-cutting ants are crucial for the balance of forest ecosystems. => Loài kiến cắt lá quan trọng cho sự cân bằng của hệ sinh thái rừng.
 10. Researchers study the foraging patterns of leaf-cutting ants to understand their impact on vegetation. => Các nhà nghiên cứu nghiên cứu mẫu tồn động của loài kiến cắt lá để hiểu về tác động của chúng đối với thảo nguyên.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669