“Trong Tiếng Anh, phòng chống mối là Termite prevention, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜrmɪt prɪˈvɛnʃən/.

Phòng mối cho công trình xây dựng rất quan trọng. Đặc biệt, trong các công trình lớn, việc bảo vệ khỏi mối mọt là một phần không thể thiếu của dự án.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Phòng chống mối” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mối mọt – Termite
 2. Kiểm tra mối mọt – Termite inspection
 3. Rào cản mối mọt – Termite barrier
 4. Dịch vụ diệt trừ mối mọt – Termite extermination service
 5. Hóa chất diệt trừ mối mọt – Termite pesticide
 6. Trạm mồi mối mọt – Termite bait station
 7. Kế hoạch phòng chống mối – Termite prevention plan
 8. Mối mọt ẩn náu – Hidden termites
 9. Kỹ thuật phòng chống mối – Termite control techniques
 10. Đánh giá thiệt hại từ mối – Termite damage assessment

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite prevention” với nghĩa là “Phòng chống mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Effective termite prevention measures are essential to protect your home from structural damage. Biện pháp phòng chống mối hiệu quả rất quan trọng để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi thiệt hại cấu trúc.
 2. Termite prevention begins with regular inspections to detect early signs of infestation. Phòng chống mối bắt đầu bằng việc kiểm tra định kỳ để phát hiện các dấu hiệu sớm của sự xâm nhập.
 3. Investing in termite prevention is a wise choice for homeowners to avoid costly repairs. Đầu tư vào phòng chống mối là sự lựa chọn thông minh của chủ nhà để tránh các công việc sửa chữa đắt đỏ.
 4. Termite prevention methods include creating physical barriers and using termite-resistant materials. Các phương pháp phòng chống mối bao gồm việc tạo ra rào cản vật lý và sử dụng vật liệu chống mối.
 5. Regular termite prevention inspections can save you from future termite infestations. Kiểm tra phòng chống mối định kỳ có thể tiết kiệm bạn khỏi sự xâm nhập của mối trong tương lai.
 6. Termite prevention involves making your property less attractive to these destructive pests. Phòng chống mối bao gồm việc làm cho tài sản của bạn trở nên ít hấp dẫn đối với những loài gây hại này.
 7. Homeowners should be proactive in termite prevention to ensure their property’s safety. Chủ nhà nên tích cực trong phòng chống mối để đảm bảo an toàn cho tài sản của họ.
 8. Termite prevention is a crucial part of property maintenance and should not be overlooked. Phòng chống mối là một phần quan trọng trong việc bảo quản tài sản và không nên bị bỏ qua.
 9. Professional termite prevention services are available for those seeking expert help. Các dịch vụ phòng chống mối chuyên nghiệp có sẵn cho những người cần sự giúp đỡ chuyên gia.
 10. A termite prevention plan should be in place to safeguard your property against termite damage. Nên có một kế hoạch phòng chống mối để bảo vệ tài sản của bạn khỏi thiệt hại từ mối.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669