“Trong Tiếng Anh, con ong là Bee, có phiên âm Anh – Anh là /biː/ và phiên âm Anh – Mỹ là /biː/

Ong là một loài côn trùng xã hội giống kiến và mối. Chúng sống trong tổ và có các thành viên khác nhau, như ong chúa, ong thợ và ong non.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con ong” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tổ ong – Beehive
 2. Ong chúa – Queen bee
 3. Ong thợ – Worker bee
 4. Ong non – Drone bee
 5. Sáp ong – Beeswax
 6. Mật ong – Honey
 7. Thu hoạch mật ong – Honey harvesting
 8. Xây dựng tổ ong – Building beehives
 9. Nuôi ong – Beekeeping
 10. Phấn hoa – Pollen

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Bee” với nghĩa là “Con ong” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Bees are important pollinators for many crops, including fruits and vegetables. => Các con ong quan trọng trong việc thụ phấn cho nhiều loại cây trồng, bao gồm hoa quả và rau cải.
 2. The queen bee is the leader of the hive and is responsible for laying eggs. => Ong chúa là người đứng đầu tổ ong và chịu trách nhiệm đẻ trứng.
 3. Worker bees collect nectar and pollen to make honey and feed the colony. => Các con ong thợ thu thập mật hoa và phấn hoa để làm mật ong và nuôi tổ.
 4. Bees communicate with each other through a complex system of dancing and pheromones. => Các con ong giao tiếp với nhau thông qua hệ thống phức tạp của việc nhảy múa và dược chất hóa học.
 5. Beekeeping is a fascinating hobby that involves taking care of bee colonies and harvesting honey. => Nuôi ong là một sở thích hấp dẫn liên quan đến việc chăm sóc tổ ong và thu hoạch mật ong.
 6. Beeswax is used in various products, including candles, cosmetics, and furniture polish. => Sáp ong được sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm nến, mỹ phẩm và dầu lót đồ gỗ.
 7. The decline in bee populations has raised concerns about pollination and food security. => Sự suy giảm trong dân số ong đã gây ra lo ngại về vấn đề thụ phấn và an ninh thực phẩm.
 8. Honeybees are one of the most well-known species of bees, and they produce delicious honey. => Ong mật là một trong những loài ong nổi tiếng nhất, và chúng sản xuất mật ong ngon.
 9. Bees play a crucial role in the life cycle of many plants by transferring pollen from one flower to another. => Các con ong đóng vai trò quyết định trong chu trình cuộc sống của nhiều loài cây bằng cách truyền phấn từ một hoa sang hoa khác.
 10. The buzzing sound of bees is a familiar sound in gardens during the summer months. => Âm thanh vang lên của các con ong là một âm thanh quen thuộc trong các khu vườn vào mùa hè.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669