“Trong Tiếng Anh, mối gỗ khô là Drywood termites, có phiên âm cách đọc là /biːn ˈwiːvəl/..

Đây là một loài mối có khả năng phá huỷ gỗ và thường sống trong gỗ khô. Chúng không cần đất để sống và có thể xây tổ trong các bộ phận khô của cấu trúc gỗ, chẳng hạn như trong đồ nội thất hoặc trong tường.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mối gỗ khô” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mối gỗ khô – Drywood termite
 2. Loài mối gỗ khô – Drywood termite species
 3. Mối gỗ khô gây hại – Damaging drywood termite
 4. Tổ mối gỗ khô – Drywood termite colony
 5. Côn trùng gỗ khô – Drywood insect
 6. Mối khô – Wood-dry termite
 7. Mối trong gỗ khô – In-wood drywood termite
 8. Loài mối gỗ khô ăn gỗ – Drywood wood-consuming termite species
 9. Mối gỗ khô tấn công gỗ – Drywood termite wood-attacking
 10. Mối khô gây hại cho cấu trúc gỗ – Drywood termite structure-damaging

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Drywood termites” với nghĩa là “Mối gỗ khô” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Drywood termites can cause extensive damage to wooden structures. => Mối gỗ khô có thể gây thiệt hại lớn cho các cấu trúc gỗ.
 2. If you suspect a drywood termite infestation, it’s important to call a professional to assess the situation. => Nếu bạn nghi ngờ có sự xâm nhập của mối gỗ khô, quan trọng là phải gọi một chuyên gia để đánh giá tình hình.
 3. Drywood termites can infest furniture, flooring, and other wooden objects. => Mối gỗ khô có thể xâm nhập vào đồ nội thất, sàn nhà và các vật dụng khác bằng gỗ.
 4. The presence of drywood termites can be detected by the presence of small piles of fecal pellets near wooden structures. => Sự hiện diện của mối gỗ khô có thể được phát hiện qua sự xuất hiện của những đống phân nhỏ gần các cấu trúc gỗ.
 5. Drywood termites do not require contact with soil and can survive solely on dry wood. => Mối gỗ khô không cần tiếp xúc với đất và có thể tồn tại chỉ bằng gỗ khô.
 6. Regular inspection and maintenance can help prevent drywood termite infestations. => Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ có thể giúp ngăn chặn sự xâm nhập của mối gỗ khô.
 7. Drywood termites can weaken the structural integrity of wooden buildings over time. => Mối gỗ khô có thể làm suy yếu tính chất kết cấu của các công trình bằng gỗ theo thời gian.
 8. It’s important to treat drywood termite infestations promptly to prevent further damage. => Quan trọng là phải xử lý sự xâm nhập của mối gỗ khô. kịp thời để ngăn chặn thiệt hại tiếp theo.
 9. Drywood termites can spread to neighboring wooden structures if left untreated. => Mối gỗ khô có thể lan rộng sang các cấu trúc gỗ láng giềng nếu không được xử lý.
 10. Professional pest control services can effectively eliminate drywood termite infestations. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp có thể loại bỏ hiệu quả sự xâm nhập của mối gỗ khô.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
4.5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669