“Trong Tiếng Anh, giai đoạn sâu bướm là Caterpillar stage, có phiên âm cách đọc là /ˈkætəˌpɪlər steɪdʒ/.

Là giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của bướm, nơi ấu trùng trải qua quá trình phát triển và lột xác. Trong giai đoạn này, sâu bướm tập trung chủ yếu vào việc ăn, tích lũy năng lượng và dưỡng chất từ thức ăn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Giai đoạn sâu bướm” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sự phát triển trong giai đoạn sâu bướm – Development during the caterpillar stage
 2. Biến đổi của sâu bướm – Transformations of the caterpillar
 3. Ấu trùng trong giai đoạn sâu bướm – Larva in the caterpillar stage
 4. Quá trình phát triển của sâu bướm – Caterpillar development process
 5. Bướm đang phát triển – Developing butterfly
 6. Giai đoạn hình thành bướm – Butterfly formation stage
 7. Sự biến đổi từ sâu thành bướm – Transformation from caterpillar to butterfly
 8. Bướm mới nở – Newly emerged butterfly
 9. Sự phát triển của bướm – Butterfly development
 10. Giai đoạn trưởng thành của bướm – Adult butterfly stage

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Caterpillar stage” với nghĩa là “Giai đoạn sâu bướm” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. During the caterpillar stage, the insect focuses on eating and growing. => Trong giai đoạn sâu bướm, con côn trùng tập trung vào việc ăn và phát triển.
 2. The caterpillar stage is a crucial phase in the life cycle of butterflies. => Giai đoạn sâu bướm là một giai đoạn quan trọng trong chu kỳ sống của bướm.
 3. Caterpillars undergo remarkable transformations during the caterpillar stage. => Sâu bướm trải qua những sự biến đổi đáng kể trong giai đoạn sâu bướm.
 4. Many species of butterflies spend a significant amount of time in the caterpillar stage. => Nhiều loại bướm dành một khoảng thời gian đáng kể trong giai đoạn sâu bướm.
 5. The caterpillar stage is characterized by the larval form of the butterfly. => Giai đoạn sâu bướm được đặc trưng bởi hình dạng ấu trùng của bướm.
 6. Predators often target caterpillars during the vulnerable caterpillar stage. => Thường xuyên có những kẻ săn mồi nhắm đến sâu bướm trong giai đoạn sâu bướm yếu đuối.
 7. The caterpillar stage precedes the pupal stage in the life cycle of a butterfly. => Giai đoạn sâu bướm đứng trước giai đoạn ấu trùng trong chu kỳ sống của bướm.
 8. Caterpillars play a vital role in pollination, even before reaching the butterfly stage. => Sâu bướm đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, ngay cả trước khi trở thành bướm.
 9. The appearance of caterpillars varies widely depending on the species and the caterpillar stage. => Vẻ ngoài của sâu bướm thay đổi rộng rãi tùy thuộc vào loại và giai đoạn sâu bướm.
 10. Scientists study the physiology of caterpillars to understand their development during the caterpillar stage. => Các nhà khoa học nghiên cứu sinh lý học của sâu bướm để hiểu rõ về sự phát triển của chúng trong giai đoạn sâu bướm.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669