“Trong Tiếng Anh, bảo vệ cây trồng là Protects crops, có phiên âm cách đọc là [prəˈtɛkts krɒps].

Bảo vệ cây trồng giúp duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững bằng cách ngăn chặn sự tổn thương từ côn trùng gây hại, đồng thời tăng cường hiệu suất thụ phấn và duy trì cân bằng sinh học trong môi trường nông nghiệp.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bảo vệ cây trồng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp bảo vệ cây trồng – Crop protection methods
 2. Sản phẩm bảo vệ cây trồng – Crop protection products
 3. Hệ thống bảo vệ cây trồng – Crop protection system
 4. Chiến lược bảo vệ cây trồng – Crop protection strategy
 5. Kỹ thuật bảo vệ cây trồng – Crop protection techniques
 6. Quản lý bảo vệ cây trồng – Crop protection management
 7. Công nghệ bảo vệ cây trồng – Crop protection technology
 8. Đối tượng bảo vệ cây trồng – Crop protection target
 9. Chương trình bảo vệ cây trồng – Crop protection program
 10. Bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh – Protection of crops from pests and diseases

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Protects crops” với nghĩa là “Bảo vệ cây trồng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Proper pest control protects crops from damage and ensures a healthy harvest. => Việc kiểm soát côn trùng hợp lý bảo vệ cây trồng khỏi hư hại và đảm bảo một vụ thu hoạch khỏe mạnh.
 2. Implementing effective irrigation systems protects crops from drought and water stress. => Thiết lập hệ thống tưới tiêu hiệu quả bảo vệ cây trồng khỏi hạn hán và căng thẳng nước.
 3. Using organic fertilizers and compost protects crops from chemical contamination. => Sử dụng phân bón hữu cơ và phân hữu cơ bảo vệ cây trồng khỏi ô nhiễm hóa chất.
 4. Crop rotation protects crops by reducing the risk of pest and disease buildup. => Luân canh cây trồng bảo vệ cây trồng bằng cách giảm nguy cơ tích tụ sâu bệnh và dịch hại.
 5. Integrated pest management protects crops by combining various pest control methods. => Quản lý dịch hại tích hợp bảo vệ cây trồng bằng cách kết hợp các phương pháp kiểm soát sâu bệnh khác nhau.
 6. Installing protective netting or fences around fields protects crops from bird and animal damage. => Lắp đặt lưới che hoặc hàng rào bảo vệ xung quanh cánh đồng bảo vệ cây trồng khỏi hư hại của chim và động vật.
 7. Early detection and prevention of plant diseases protect crops from widespread infection. => Phát hiện sớm và ngăn chặn bệnh cây bảo vệ cây trồng khỏi nhiễm trùng lan rộng.
 8. Adequate weed control protects crops by minimizing competition for nutrients, water, and sunlight. => Kiểm soát cỏ dại đầy đủ bảo vệ cây trồng bằng cách giảm thiểu sự cạnh tranh về dinh dưỡng, nước và ánh sáng mặt trời.
 9. Implementing proper soil conservation practices protects crops from erosion and nutrient loss. => Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất đai đúng cách bảo vệ cây trồng khỏi xói mòn và mất chất dinh dưỡng.
 10. Timely application of pesticides and insecticides protects crops from insect damage and infestations. => Việc sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt côn trùng đúng thời điểm bảo vệ cây trồng khỏi hư hại và sự xâm nhập của côn trùng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669