“Trong Tiếng Anh, tiêu diệt bọ xít là Wasp extermination, có phiên âm cách đọc là /wɒsp ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən/.

Nên tiêu diệt bọ xít vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe con người và động vật. Bọ xít có thể truyền nhiều loại bệnh và vi khuẩn cho con người, gây ra các vấn đề về hô hấp, dị ứng và các vấn đề sức khỏe khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tiêu diệt bọ xít” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Quản lý bọ xít – Wasp management
 2. Chiến lược tiêu diệt bọ xít – Wasp extermination strategy
 3. Biện pháp ngăn chặn bọ xít – Measures to prevent wasps
 4. Hệ thống tiêu diệt bọ xít – Wasp extermination system
 5. Kỹ thuật chống lại bọ xít – Techniques for deterring wasps
 6. Kiểm soát bọ xít trong nhà – Wasp control indoors
 7. Chống sự xâm nhập của bọ xít – Combating wasp invasion
 8. Chiến lược ngăn chặn bọ xít – Wasp prevention strategy
 9. Ngăn chặn sự lây lan của bọ xít – Preventing the spread of wasps
 10. Dịch vụ tiêu diệt bọ xít chuyên nghiệp – Professional wasp extermination service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Wasp extermination” với nghĩa là “Tiêu diệt bọ xít” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Professional wasp extermination services are essential for ensuring safety in residential areas. => Dịch vụ tiêu diệt bọ xít chuyên nghiệp là quan trọng để đảm bảo an toàn trong các khu dân cư.
 2. Effective wasp extermination requires identifying and eliminating nests to prevent reinfestation. => Việc tiêu diệt bọ xít hiệu quả đòi hỏi xác định và loại bỏ tổ để ngăn chặn sự tái nhiễm.
 3. Residents are advised to hire professionals for wasp extermination to avoid the risk of stings. => Người dân được khuyến cáo nên thuê chuyên gia để tiêu diệt bọ xít để tránh rủi ro bị chích.
 4. Wasp extermination is crucial for maintaining a safe environment in public spaces like parks and playgrounds. => Việc tiêu diệt bọ xít là quan trọng để duy trì môi trường an toàn trong các không gian công cộng như công viên và sân chơi.
 5. Educational programs promote awareness about the importance of wasp extermination in agriculture. => Các chương trình giáo dục tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêu diệt bọ xít trong nông nghiệp.
 6. Swift action is required for wasp extermination to prevent allergic reactions and potential harm. => Hành động nhanh chóng là cần thiết để tiêu diệt bọ xít và ngăn chặn phản ứng dị ứng và tổn thương có thể gây ra.
 7. Integrated pest management includes measures for wasp extermination as part of a comprehensive strategy. => Quản lý loại sâu tích hợp bao gồm các biện pháp tiêu diệt bọ xít như một phần của chiến lược toàn diện.
 8. Regular wasp extermination inspections are conducted in industrial areas to ensure workplace safety. => Các cuộc kiểm tra định kỳ về tiêu diệt bọ xít được tiến hành trong khu vực công nghiệp để đảm bảo an toàn nơi làm việc.
 9. Community efforts are mobilized for neighborhood-wide wasp extermination initiatives. => Nỗ lực cộng đồng được huy động cho các sáng kiến tiêu diệt bọ xít trên toàn khu phố.
 10. The success of wasp extermination relies on using environmentally friendly methods to minimize ecological impact. => Sự thành công trong việc tiêu diệt bọ xít phụ thuộc vào việc sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường để giảm thiểu ảnh hưởng sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669