“Trong Tiếng Anh, loại bỏ côn trùng là Remove insects, có phiên âm cách đọc là [rɪˈmuːv ˈɪnsɛkts].

Loại bỏ côn trùng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ cây trồng, duy trì sức khỏe cộng đồng, và giữ vệ sinh môi trường. Nó cũng ngăn chặn ô nhiễm thực phẩm, bảo vệ hệ sinh thái, và đối phó với nguy cơ truyền nhiễm bệnh từ côn trùng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Loại bỏ côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Loại bỏ côn trùng gây hại – Remove harmful insects
 2. Phương pháp loại bỏ côn trùng tự nhiên – Natural insect removal methods
 3. Ứng dụng thuốc trừ sâu để loại bỏ côn trùng – Apply insecticides to eliminate insects
 4. Quản lý sâu bệnh tích hợp nhằm loại bỏ côn trùng – Integrated pest management to remove insects
 5. Loại bỏ côn trùng từ thức ăn lưu kho – Remove insects from stored food
 6. Sử dụng bẫy côn trùng để loại bỏ – Use insect traps to remove insects
 7. Loại bỏ côn trùng xâm lấn – Remove invasive insects
 8. Phương pháp kiểm soát sinh học để loại bỏ côn trùng – Biological control methods for insect removal
 9. Loại bỏ côn trùng trong không gian sống – Remove insects from living spaces
 10. Chương trình kiểm soát sâu bệnh gia đình để loại bỏ côn trùng – Household pest control program for insect removal

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Remove insects” với nghĩa là “Loại bỏ côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. iRegularly removing nsects from crops is essential for maintaining healthy yields. => Việc thường xuyên loại bỏ côn trùng từ cây trồng là quan trọng để duy trì sản lượng khỏe mạnh.
 2. Farmers use various methods to remove insects that can damage their crops. => Nông dân sử dụng nhiều phương pháp để loại bỏ côn trùng có thể gây hại cho mùa vụ của họ.
 3. Applying insecticides is a common practice to remove harmful insects in agriculture. => Việc sử dụng thuốc trừ sâu là một thực hành phổ biến để loại bỏ côn trùng gây hại trong nông nghiệp.
 4. Integrated pest management aims to remove insects while minimizing environmental impact. => Quản lý sâu bệnh tích hợp nhằm mục tiêu loại bỏ côn trùng đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng môi trường.
 5. Removing insects from stored grains is crucial to prevent contamination and preserve food quality. => Việc loại bỏ côn trùng từ ngũ cốc lưu kho là quan trọng để ngăn chặn ô nhiễm và bảo quản chất lượng thực phẩm.
 6. Biological control methods involve using natural predators to remove insects in a sustainable way. => Các phương pháp kiểm soát sinh học liên quan đến việc sử dụng kẻ thù tự nhiên để loại bỏ côn trùng một cách bền vững.
 7. Implementing proper sanitation practices is essential to remove insects from living spaces. => Thực hiện các biện pháp vệ sinh đúng đắn là quan trọng để loại bỏ côn trùng từ không gian sống.
 8. Insect traps are effective tools for removing specific types of insects in targeted areas. => Bẫy côn trùng là công cụ hiệu quả để loại bỏ loại côn trùng cụ thể ở các khu vực nhất định.
 9. Removing invasive insects is crucial for preserving the native ecosystem and biodiversity. => Việc loại bỏ côn trùng xâm lấn là quan trọng để bảo tồn hệ sinh thái bản địa và đa dạng sinh học.
 10. Household pest control methods aim to remove insects from homes and prevent infestations. => Các phương pháp kiểm soát sâu bệnh gia đình nhằm mục tiêu loại bỏ côn trùng khỏi nhà và ngăn chặn sự lan truyền.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669