“Trong Tiếng Anh, diệt gián là Kill cockroaches, có phiên âm cách đọc là [kɪl ˈkɑːk.roʊˌtʃɪz].

Gián có thể là nguồn truyền các bệnh tật và vi khuẩn, nên việc diệt gián giúp bảo vệ sức khỏe của con người.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt gián” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt gián hóa học – Chemical cockroach control
 2. Sử dụng phương pháp diệt gián – Cockroach control methods
 3. Diệt gián tổng hợp – Synthetic cockroach killer
 4. Diệt gián tự nhiên – Natural cockroach control
 5. Hiệu quả của phương pháp diệt gián – Effectiveness of cockroach control methods
 6. Diệt gián độc hại cho con người – Cockroach control harmful to humans
 7. Diệt gián gây ô nhiễm môi trường – Cockroach control causing environmental pollution
 8. Sử dụng diệt gián để ngăn chặn lây nhiễm bệnh – Using cockroach control to prevent disease transmission
 9. Phương pháp diệt gián dựa trên cơ chế tác động – Cockroach control methods based on mode of action
 10. Diệt gián trong công nghiệp và hộ gia đình – Cockroach control in industries and households

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill cockroaches” với nghĩa là “Diệt gián” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Using insecticide is an effective way to kill cockroaches in the home. => Sử dụng thuốc diệt côn trùng là cách hiệu quả để diệt gián trong nhà.
 2. Cockroach baits are strategically placed to attract and kill roaches. => Mồi gián được đặt chiến lược để lôi cuốn và diệt gián.
 3. Regular cleaning is crucial to kill cockroaches and eliminate their food sources. => Việc làm sạch đều đặn là quan trọng để diệt gián và loại bỏ nguồn thức ăn của chúng.
 4. Natural remedies like boric acid can be used to kill cockroaches without harsh chemicals. => Phương thuốc tự nhiên như axit boric có thể được sử dụng để diệt gián mà không cần đến các hóa chất mạnh.
 5. Professional pest control services offer solutions to effectively kill cockroaches. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp cung cấp giải pháp để diệt gián một cách hiệu quả.
 6. Sealing cracks and crevices in the home helps prevent and kill cockroaches. => Kín chặt những khe hở trong nhà giúp ngăn chặn và diệt gián.
 7. Cockroach traps can be placed in strategic locations to catch and kill roaches. => Bẫy gián có thể được đặt ở những vị trí chiến lược để bắt và diệt gián.
 8. Diatomaceous earth is a natural substance that can be sprinkled to kill cockroaches. => Đất sét siêu diệt là một chất tự nhiên có thể được rải để diệt gián.
 9. Keeping the kitchen clean and free of crumbs is essential to kill cockroaches. => Giữ sạch bếp và không có mảnh vụn là quan trọng để diệt gián.
 10. Implementing a comprehensive pest control plan is necessary to effectively kill and prevent cockroaches. => Thực hiện một kế hoạch kiểm soát côn trùng toàn diện là cần thiết để diệt gián một cách hiệu quả và ngăn chúng quay trở lại.”
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669