“Trong Tiếng Anh, phòng chống kiến là Ant prevention, có phiên âm cách đọc là /ænt prɪˈvɛnʃən/.

Phòng chống kiến giúp bảo vệ thực phẩm, đảm bảo sức khỏe, bảo quản tài sản và duy trì môi trường sống thoải mái và sạch sẽ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Phòng chống kiến” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phòng chống kiến – Ant prevention
 2. Cách phòng chống kiến trong nhà – Ant control in the house
 3. Phương pháp phòng chống kiến tự nhiên – Natural ant prevention methods
 4. Sản phẩm phòng chống kiến hiệu quả – Effective ant control products
 5. Chiến lược phòng chống kiến hiệu quả – Effective ant prevention strategies
 6. Phòng chống kiến bằng cách giữ vệ sinh sạch sẽ – Ant control by maintaining cleanliness
 7. Phòng chống kiến trong vườn – Ant prevention in the garden
 8. Phòng chống kiến trong công nghiệp – Ant control in the industry
 9. Phòng chống kiến bằng cách ngăn chặn đường mòn di chuyển của chúng – Ant prevention by blocking their movement paths.
 10. Tác động của phòng chống kiến đối với môi trường – Environmental impact of ant control.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ant prevention” với nghĩa là “Phòng chống kiến” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Regular cleaning is essential for ant prevention in the kitchen. => Việc làm sạch đều đặn là quan trọng để phòng chống kiến trong nhà bếp.
 2. Ant prevention measures include sealing cracks and crevices in your home. => Biện pháp phòng chống kiến bao gồm việc kín kín các khe nứt và lỗ nhỏ trong nhà bạn.
 3. Use ant repellent sprays as part of your ant prevention strategy. => Sử dụng xịt chống kiến là một phần của chiến lược phòng chống kiến của bạn.
 4. Ant prevention begins with proper food storage and disposal. => Phòng chống kiến bắt đầu từ việc lưu trữ và loại bỏ thực phẩm đúng cách.
 5. Educating homeowners on ant prevention techniques is crucial for long-term success. => Việc giáo dục chủ nhà về các kỹ thuật phòng chống kiến là quan trọng cho sự thành công lâu dài.
 6. Regular inspections help identify and address ant prevention needs. => Các cuộc kiểm tra đều đặn giúp xác định và giải quyết nhu cầu phòng chống kiến.
 7. Ant prevention is particularly important in areas prone to ant infestations. => Phòng chống kiến đặc biệt quan trọng ở các khu vực dễ bị xâm lấn bởi kiến.
 8. Landscaping practices can contribute to effective outdoor ant prevention. => Các phương pháp cảnh quan học có thể góp phần vào việc phòng chống kiến ngoại thất hiệu quả.
 9. Ant prevention in commercial spaces is vital for maintaining a hygienic environment. => Phòng chống kiến trong không gian thương mại là quan trọng để duy trì môi trường sạch sẽ.
 10. Ant prevention not only protects your home but also promotes community well-being. => Phòng chống kiến không chỉ bảo vệ ngôi nhà của bạn mà còn thúc đẩy sự an sinh xã hội.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669