“Trong Tiếng Anh, diệt kiến là Ant control, có phiên âm cách đọc là [ænt kənˈtroʊl].

Diệt kiến là việc loại bỏ hoặc tiêu diệt kiến để ngăn chúng gây phiền toái hoặc xâm nhập vào không gian sống.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt kiến” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt kiến hóa học – Chemical ant control
 2. Sử dụng phương pháp diệt kiến – Ant control methods
 3. Diệt kiến tổng hợp – Synthetic ant killer
 4. Diệt kiến tự nhiên – Natural ant control
 5. Hiệu quả của phương pháp diệt kiến – Effectiveness of ant control methods
 6. Diệt kiến độc hại cho con người – Ant control harmful to humans
 7. Diệt kiến gây ô nhiễm môi trường – Ant control causing environmental pollution
 8. Sử dụng diệt kiến để ngăn chặn lây nhiễm bệnh – Using ant control to prevent disease transmission
 9. Phương pháp diệt kiến dựa trên cơ chế tác động – Ant control methods based on mode of action
 10. Diệt kiến trong công nghiệp và hộ gia đình – Ant control in industries and households

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ant control” với nghĩa là “Diệt kiến” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Effective ant control is essential to maintain a pest-free home environment. => Việc diệt kiến hiệu quả là quan trọng để duy trì môi trường nhà cửa không có sâu bọ.
 2. Ant control measures include using baits and insecticides to eliminate ant colonies. => Các biện pháp diệt kiến bao gồm việc sử dụng mồi và thuốc diệt côn trùng để loại bỏ các tổ kiến.
 3. Regular cleaning and sealing entry points are key aspects of ant control in commercial spaces. => Việc làm sạch đều đặn và kín chặt các điểm nhập là những yếu tố quan trọng trong việc diệt kiến trong không gian thương mại.
 4. Ant control services offer professional solutions to eradicate ant infestations. => Dịch vụ diệt kiến cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp để loại trừ sự lây lan của kiến.
 5. Ant control in gardens can be achieved through natural repellents and eco-friendly practices. => Diệt kiến trong khu vườn có thể được thực hiện thông qua các chất cản trở tự nhiên và các biện pháp thân thiện với môi trường.
 6. Ant control products are available in various forms, including sprays, granules, and traps. => Các sản phẩm diệt kiến có sẵn dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm phun, hạt và bẫy.
 7. Integrated pest management involves a holistic approach to ant control without relying solely on chemicals. => Quản lý dịch tễ tích hợp liên quan đến một cách tiếp cận toàn diện trong việc diệt kiến mà không chỉ phụ thuộc vào hóa chất.
 8. Ant control specialists can identify and address the root causes of ant infestations. => Chuyên gia diệt kiến có thể xác định và giải quyết nguyên nhân gốc của sự lây lan của kiến.
 9. DIY ant control methods may include homemade remedies like vinegar solutions and essential oils. => Các phương pháp diệt kiến tự làm có thể bao gồm các biện pháp như dung dịch giấm và dầu thiết yếu.
 10. Ongoing ant control is crucial in agricultural settings to protect crops from ant-related damage. => Việc diệt kiến liên tục là quan trọng trong môi trường nông nghiệp để bảo vệ cây trồng khỏi hậu quả của kiến.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669