“Trong Tiếng Anh, thuốc diệt mối là Termiticide, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmaɪt ˈɪnsɛktaɪd/.

Thuốc diệt mối là phương pháp diệt mối hiệu quả nhất, do có áp dụng và kế thừa những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thuốc diệt mối” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Thuốc diệt mối – Termite pesticide
 2. Xử lý mối – Termite treatment
 3. Thuốc diệt mối chuyên nghiệp – Professional termite control
 4. Cách sử dụng thuốc diệt mối – How to use termite pesticide
 5. Loại thuốc diệt mối – Types of termite pesticides
 6. Mối và cách ngăn chặn chúng – Termites and how to prevent them
 7. Thuốc diệt mối tự nhiên – Natural termite pesticides
 8. Hiệu quả của thuốc diệt mối – Effectiveness of termite pesticides
 9. Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt mối  – Instructions for using termite pesticide
 10. Đánh giá thuốc diệt mối – Termite pesticide reviews

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termiticide” với nghĩa là “Thuốc diệt mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Termiticide is an effective way to protect your home from termite infestations. => Thuốc diệt mối là cách hiệu quả để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi sự xâm nhập của mối.
 2. Professional pest control services often use Termiticide to eliminate termite colonies. => Dịch vụ kiểm soát dịch vụ chuyên nghiệp thường sử dụng thuốc diệt mối để tiêu diệt các tổ mối.
 3. Regular application of Termiticide can prevent costly structural damage to your property. => Việc sử dụng đều đặn thuốc diệt mối có thể ngăn chặn thiệt hại cấu trúc đắt tiền cho tài sản của bạn.
 4. Before building a new home, it’s essential to treat the soil with Termiticide to create a protective barrier. => Trước khi xây dựng một ngôi nhà mới, việc xử lý đất bằng thuốc diệt mối để tạo ra một hàng rào bảo vệ là điều quan trọng.
 5. Using Termiticide responsibly is crucial for the environment and non-target species. => Sử dụng thuốc diệt mối một cách có trách nhiệm là quan trọng đối với môi trường và các loài không phải là mục tiêu.
 6. Termiticide application should be done by trained professionals to ensure its effectiveness. => Việc sử dụng thuốc diệt mối nên được thực hiện bởi những người được đào tạo để đảm bảo hiệu quả.
 7. The market offers various brands of Termiticide, each with its unique formula. => Thị trường cung cấp nhiều thương hiệu thuốc diệt mối, mỗi thương hiệu có công thức độc đáo của riêng nó.
 8. Termiticide are often applied to the affected areas where termite activity is observed. => Thuốc diệt mối thường được sử dụng tại các khu vực bị ảnh hưởng nơi hoạt động của mối được quan sát.
 9. A combination of Termiticide and physical barriers can provide comprehensive termite protection. => Sự kết hợp giữa thuốc diệt mối và các rào cản vật lý có thể cung cấp sự bảo vệ toàn diện khỏi mối.
 10. Regular inspections and maintenance are necessary to ensure the long-term effectiveness of Termiticide. => Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ là cần thiết để đảm bảo hiệu quả dài hạn của thuốc diệt mối.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669