“Trong Tiếng Anh, tết đoan ngọ là Fruit-boring pests, có phiên âm cách đọc là /fruːt ˈbɔːrɪŋ pɛsts/.

Sâu đục trái cây là loại sâu gây hại bằng cách ăn mòn và xâm nhập vào trái cây. Chúng thường làm tổ bên trong trái, làm hỏng cấu trúc và giảm giá trị dinh dưỡng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Sâu đục trái cây” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Kiểm soát sâu đục – Controlling fruit-boring insects
 2. Phòng trừ sâu đục trái cây – Fruit-boring pest prevention
 3. Nghiên cứu về sâu đục trái cây – Research on fruit-boring pests
 4. Phương pháp quản lý sâu đục – Methods of managing fruit-boring insects
 5. Thiệt hại do sâu đục trái cây – Damage caused by fruit-boring pests
 6. Chiến lược kiểm soát sâu đục trái cây – Strategy for controlling fruit-boring insects
 7. Phát hiện sâu đục sớm – Early detection of fruit-boring pests
 8. Thuốc trừ sâu cho sâu đục trái cây – Insecticides for fruit-boring pests
 9. Sinh vật kiểm soát tự nhiên – Natural predators of fruit-boring pests
 10. Chu kỳ sinh học của sâu đục trái cây – Life cycle of fruit-boring pests

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Fruit-boring pests” với nghĩa là “Sâu đục trái cây” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Fruit-boring pests can cause significant damage to crops if left unchecked. => Sâu đục trái cây có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho cây trồng nếu không được kiểm soát.
 2. Farmers must take measures to control fruit-boring pests in order to protect their crops. => Người nông dân phải thực hiện các biện pháp kiểm soát sâu đục trái cây để bảo vệ vườn trái của mình.
 3. Fruit-boring pests such as the codling moth can be difficult to detect and control. => Sâu đục trái cây như sâu bệnh quả táo có thể khó phát hiện và kiểm soát.
 4. Infestations of fruit-boring pests can lead to reduced yields and lower quality produce. => Sự xâm nhập của sâu đục trái cây có thể dẫn đến giảm năng suất và sản phẩm chất lượng thấp.
 5. Effective management of fruit-boring pests requires a combination of cultural, biological, and chemical control methods. => Quản lý hiệu quả sâu đục trái cây yêu cầu sự kết hợp của các phương pháp kiểm soát về mặt văn hóa, sinh học và hóa học.
 6. Fruit-boring pests can damage not only the fruit itself, but also the tree or plant that produces it. => Sâu đục trái cây có thể gây hại không chỉ cho trái cây mà còn cho cây hoặc cây trồng sản xuất nó.
 7. Prevention is key when it comes to managing fruit-boring pests. => Phòng ngừa là chìa khóa để quản lý sâu đục trái cây.
 8. Fruit-boring pests can be controlled through the use of insecticides, but care must be taken to avoid harming beneficial insects. => Sâu đục trái cây có thể được kiểm soát thông qua việc sử dụng thuốc trừ sâu, nhưng cần phải chú ý để tránh gây hại cho côn trùng có lợi.
 9. Early detection of fruit-boring pests is crucial in preventing widespread infestations. => Phát hiện sớm sâu đục trái cây là rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự xâm nhập lan rộng.
 10. Integrated pest management practices can be effective in controlling fruit-boring pests while minimizing negative impacts on the environment and human health. => Các phương pháp quản lý sâu bệnh tích hợp có thể hiệu quả trong việc kiểm soát sâu đục trái cây trong khi giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669