“Trong Tiếng Anh, kiến hôi là Ants stink, có phiên âm cách đọc là /ænts stɪŋk/.

Điều này thường xảy ra khi các loại kiến cảm thấy nguy cơ và phản ứng bằng cách phát ra mùi khá khó chịu như một cách để cảnh báo hoặc đánh lừa kẻ săn mồi hoặc kẻ thù tiềm ẩn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến hôi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mùi khó chịu từ kiến hôi – Unpleasant odor from pungent ants
 2. Kiến có mùi hôi đặc trưng – Ants with distinctive odor
 3. Mùi hôi tỏ ra khi kiến bị đe dọa – Odor released when ants threatened
 4. Kiến toả mùi khi cảm thấy nguy cơ – Ants emitting odor when sensing danger
 5. Hóa chất phát ra từ kiến hôi – Chemicals emitted by pungent ants
 6. Mùi hôi tín hiệu từ kiến – Scent signals from ants
 7. Hôi khó chịu từ tuyến nhựa của kiến – Unpleasant odor from ant resin glands
 8. Mùi hôi phản ứng từ kiến – Ants responding with emitted odor
 9. Kiến có hóa chất tạo mùi hôi – Ants with odor-producing chemicals
 10. Mùi hôi phát ra khi kiến cảm thấy lo sợ – Odor emitted when ants feel threatened

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ants stink” với nghĩa là “Kiến hôi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Ants stink when they are crushed or threatened. => Kiến hôi khi bị nghiền hoặc bị đe dọa.
 2. The odor of ants stink is a defense mechanism to deter predators. => Mùi hôi của kiến là một cơ chế phòng thủ để ngăn chặn kẻ săn mồi.
 3. If you see ants and notice a strong odor, it may be a sign of ants stink. => Nếu bạn thấy kiến và nhận thấy mùi hôi mạnh, có thể đó là dấu hiệu của kiến hôi.
 4. Ants stink can be difficult to remove from clothing or surfaces. => Kiến hôi có thể khó loại bỏ khỏi quần áo hoặc bề mặt.
 5. Some species of ants, such as the thief ant, are known for their strong ants stink. => Một số loài kiến, như kiến trộm, được biết đến với mùi hôi mạnh.
 6. The odor of ants stink can vary depending on the species of ant. => Mùi hôi của kiến có thể khác nhau tùy thuộc vào loài kiến.
 7. Ants stink is also known as formic acid. => Kiến hôi còn được biết đến với tên gọi axit formic.
 8. If you have an ant infestation in your home, you may notice a strong odor of ants stink. => Nếu bạn có sự xâm nhập của kiến trong nhà, bạn có thể nhận thấy mùi hôi mạnh của kiến hôi.
 9. Ants stink can be harmful to humans if inhaled in large quantities. => Kiến hôi có thể gây hại cho con người nếu hít phải số lượng lớn.
 10. To prevent ants stink, it’s important to keep your home clean and free of food debris that may attract ants. => Để ngăn chặn kiến hôi, việc giữ cho nhà sạch sẽ và không có mảnh vụn thức ăn có thể thu hút kiến là rất quan trọng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669