“Trong Tiếng Anh, dịch vụ diệt muỗi là Mosquito control service, có phiên âm cách đọc là /məˈskiːtoʊ kənˈtroʊl ˈsɜːrvɪs/.

Sử dụng dịch vụ diệt muỗi không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của cộng đồng mà còn tạo ra môi trường sống an toàn và thoải mái hơn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ diệt muỗi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt muỗi chuyên nghiệp – Professional mosquito control service
 2. Kiểm tra muỗi và loại bỏ – Mosquito inspection and eradication
 3. Dịch vụ phòng tránh muỗi – Mosquito prevention service
 4. Xử lý muỗi hiệu quả – Effective mosquito treatment
 5. Dịch vụ diệt muỗi không độc hại – Non-toxic mosquito control service
 6. Kiểm tra định kỳ muỗi – Regular mosquito inspections
 7. Dịch vụ diệt muỗi tổng hợp – Comprehensive mosquito control service
 8. Bảo hành dịch vụ diệt muỗi – Mosquito control service warranty
 9. Giải pháp diệt muỗi tùy chỉnh – Customized mosquito eradication solutions
 10. Dịch vụ diệt muỗi ngay lập tức – Immediate mosquito control service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Mosquito control service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt muỗi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We hired a mosquito control service to eliminate the mosquito infestation in our backyard. => Chúng tôi thuê một dịch vụ diệt muỗi để tiêu diệt sự lây nhiễm muỗi trong sân sau của chúng tôi.
 2. The mosquito control service utilizes eco-friendly methods to protect the environment while eradicating mosquitoes. => Dịch vụ diệt muỗi sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường để bảo vệ môi trường trong khi tiêu diệt muỗi.
 3. Residents in the area are encouraged to schedule regular visits from the mosquito control service to prevent mosquito-borne diseases. => Các cư dân trong khu vực được khuyến khích đặt lịch trình thăm định kỳ từ dịch vụ diệt muỗi để ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm qua muỗi.
 4. A professional mosquito control service can assess the mosquito population and implement targeted solutions. => Một dịch vụ diệt muỗi chuyên nghiệp có thể đánh giá dân số muỗi và triển khai các giải pháp có mục tiêu.
 5. The mosquito control service includes treating standing water to eliminate breeding grounds for mosquitoes. => Dịch vụ diệt muỗi bao gồm xử lý nước đọng để loại bỏ môi trường sinh sản của muỗi.
 6. Many outdoor events now incorporate mosquito control services to ensure a comfortable experience for attendees. => Nhiều sự kiện ngoại ô hiện nay tích hợp dịch vụ diệt muỗi để đảm bảo trải nghiệm thoải mái cho người tham gia.
 7. The mosquito control service provides fogging treatments in high-risk areas to reduce mosquito populations. => Dịch vụ diệt muỗi cung cấp các liệu pháp phun sương ở các khu vực có nguy cơ cao để giảm giảm dân số muỗi.
 8. Residents can request a consultation from the mosquito control service to assess and address mosquito issues on their property. => Cư dân có thể yêu cầu tư vấn từ dịch vụ diệt muỗi để đánh giá và giải quyết vấn đề muỗi trên tài sản của họ.
 9. Schools often collaborate with mosquito control services to create a safer environment for students during outdoor activities. => Các trường học thường hợp tác với dịch vụ diệt muỗi để tạo ra môi trường an toàn cho học sinh trong các hoạt động ngoại ô.
 10. The effectiveness of a mosquito control service is evident in the significant reduction of mosquito bites and related discomfort. => Độ hiệu quả của dịch vụ diệt muỗi rõ ràng qua sự giảm đáng kể của vết cắn muỗi và sự bất tiện liên quan.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669