“Trong Tiếng Anh, xử lý mối mọt là Termite treatment, có phiên âm cách đọc là /[ˈtɜrmaɪt ˈtriːtmənt]/..

Là quá trình loại bỏ, tiêu diệt hoặc kiểm soát mối mọt để bảo vệ cấu trúc nhà cửa và đồ đạc khỏi sự tàn phá của chúng

Dưới đây là một số từ liên quan với “Xử lý mối mọt” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Xử lý mối mọt – Termite treatment
 2. Kiểm soát mối – Termite control
 3. Phòng tránh mối mọt – Termite prevention
 4. Điều trị mối mọt – Termite eradication
 5. Sự tấn công của mối mọt – Termite infestation
 6. Máy phát hiện mối – Termite detection device
 7. Xử lý hóa học mối – Chemical termite treatment
 8. Xử lý mối mọt tự nhiên – Natural termite treatment
 9. Hệ thống mồi mối – Termite bait system
 10. Xử lý cấu trúc bị hỏng – Structural damage repair

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite treatment” với nghĩa là “Xử lý mối mọt” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Termite treatment is necessary to protect your home from potential damage caused by termites. => Xử lý mối mọt là cần thiết để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi thiệt hại tiềm năng do mối gây ra.
 2. If you suspect a termite infestation, it’s crucial to schedule termite treatment promptly. => Nếu bạn nghi ngờ có sự xâm nhập của mối, việc sắp xếp xử lý mối mọt kịp thời là quan trọng.
 3. Effective termite treatment methods can vary depending on the extent of the infestation. => Các phương pháp xử lý mối mọt hiệu quả có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ xâm nhập.
 4. Regular termite inspections are a part of proactive termite treatment plans. => Kiểm tra định kỳ mối mọt là một phần của kế hoạch xử lý mối mọt một cách tích cực.
 5. Chemical termite treatment is one of the most common methods for eradicating termites. => Xử lý mối mọt bằng hóa chất là một trong những phương pháp phổ biến nhất để tiêu diệt mối.)
 6. Localized termite treatment may be sufficient for small infestations. => Xử lý mối mọt tại vị trí cụ thể có thể đủ cho những xâm nhập nhỏ.)
 7. Termite treatment professionals are trained to identify and address termite issues effectively. => Các chuyên gia xử lý mối mọt được đào tạo để xác định và giải quyết vấn đề mối mọt một cách hiệu quả.
 8. Natural termite treatment options are gaining popularity due to their environmental benefits. => Các lựa chọn xử lý mối mọt tự nhiên đang trở nên phổ biến nhờ lợi ích về môi trường của chúng.)
 9. Termite treatment cost can vary based on the method and scope of the treatment. => Chi phí xử lý mối mọt có thể thay đổi dựa trên phương pháp và phạm vi của việc xử lý.)
 10. Proper termite treatment can save you money in the long run by preventing extensive termite damage. => Xử lý mối mọt đúng cách có thể tiết kiệm tiền của bạn trong tương lai bằng cách ngăn chặn thiệt hại mối mọt mở rộng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669