“Trong Tiếng Anh, diệt mọt gỗ là Kill wood termites, có phiên âm cách đọc là /kɪl wʊd ˈtɜːrmaɪts/.

Mọt gỗ có thể gây nên nhiều vấn đề nghiêm trọng trong việc bảo quản và duy trì cấu trúc gỗ. Để bảo vệ tài sản và duy trì sự an toàn của ngôi nhà, việc thực hiện các biện pháp diệt mọt gỗ là quan trọng và cần thiết.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt mọt gỗ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt mọt gỗ – Termite extermination service
 2. Phương pháp diệt mọt gỗ hiệu quả – Effective termite eradication methods
 3. Sản phẩm diệt mọt gỗ – Termite-killing products
 4. Chất diệt mọt gỗ – Termite repellent
 5. Kỹ thuật diệt mọt gỗ – Termite extermination technique
 6. Biện pháp diệt mọt gỗ tự nhiên – Natural termite control measures
 7. Máy diệt mọt gỗ – Termite eradication device
 8. Dịch vụ diệt mọt gỗ chuyên nghiệp – Professional termite control service
 9. Công nghệ diệt mọt gỗ – Termite extermination technology
 10. Chi phí diệt mọt gỗ – Termite eradication cost

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill wood termites” với nghĩa là “Diệt mọt gỗ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Professional services are available to effectively kill wood termites infesting your home. => Các dịch vụ chuyên nghiệp có sẵn để hiệu quả diệt mọt gỗ xâm nhập nhà bạn.
 2. It’s crucial to promptly address and kill wood termites to prevent structural damage. => Quan trọng là phải nhanh chóng giải quyết và diệt mọt gỗ để ngăn chặn tổn thất cấu trúc.
 3. Effective methods to kill wood termites include the use of specialized insecticides and bait systems. => Các phương pháp hiệu quả để diệt mọt gỗ bao gồm việc sử dụng thuốc diệt côn trùng chuyên dụng và hệ thống mồi.
 4. Homeowners should be vigilant in identifying signs of termite infestation and taking steps to kill wood termites. => Chủ nhà cần cảnh báo trong việc nhận biết dấu hiệu của sự xâm nhập của mọt gỗ và thực hiện các biện pháp diệt mọt gỗ.
 5. Regular inspections are essential to detect and kill wood termites before they cause extensive damage. => Các cuộc kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện và diệt mọt gỗ trước khi chúng gây thiệt hại lớn.
 6. DIY methods may not be sufficient to effectively kill wood termites, and professional help is recommended. => Các phương pháp tự làm có thể không đủ để diệt mọt gỗ hiệu quả, và việc tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp là đề xuất.
 7. Chemical treatments are commonly used to kill wood termites and protect wooden structures. => Các phương pháp xử lý hóa học thường được sử dụng để diệt mọt gỗ và bảo vệ cấu trúc gỗ.
 8. If you notice any signs of termite activity, it’s essential to act promptly to kill wood termites and prevent further damage. => Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động của mọt gỗ, việc hành động ngay lập tức để diệt mọt gỗ và ngăn chặn thiệt hại là quan trọng.
 9. Specialized exterminators have the knowledge and tools to effectively kill wood termites and protect your property. => Những người diệt trừng chuyên nghiệp có kiến thức và công cụ để diệt mọt gỗ hiệu quả và bảo vệ tài sản của bạn.
 10. Early intervention is key to kill wood termites and mitigate the potential for severe damage. => Can thiệp sớm là chìa khóa để diệt mọt gỗ và giảm thiểu khả năng gây thiệt hại nặng nề.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669