“Trong Tiếng Anh, thuốc diệt côn trùng là Insecticide, có phiên âm Anh – Anh là /ɪnˈsek.tɪ.saɪd/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ɪnˈsek.tə.saɪd/

Thuốc diệt côn trùng là hóa chất chống côn trùng và khuẩn, được chế biến thành sản phẩm dùng trong gia đình và y tế.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thuốc diệt côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Thuốc diệt côn trùng hiệu quả – Effective insecticide
 2. Sản phẩm thuốc diệt côn trùng tự nhiên – Natural insecticide product
 3. Nghiên cứu về thuốc diệt côn trùng mới – Research on new insecticides
 4. Ưu điểm của thuốc diệt côn trùng hữu cơ – Advantages of organic insecticides
 5. Sử dụng an toàn của thuốc diệt côn trùng – Safe use of insecticides
 6. Thuốc diệt côn trùng phổ biến – Common insecticide
 7. Phương pháp áp dụng thuốc diệt côn trùng – Application methods of insecticides
 8. Hiệu quả và an toàn của thuốc diệt côn trùng – Effectiveness and safety of insecticides
 9. Thuốc diệt côn trùng hóa học – Chemical insecticide
 10. Nghiên cứu mới về thành phần thuốc diệt côn trùng – New research on insecticide components

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insecticide” với nghĩa là “Thuốc diệt côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Farmers use insecticides to protect their crops from pest infestation. => Nông dân sử dụng thuốc diệt côn trùng để bảo vệ cây trồng khỏi sự tấn công của sâu bệnh hại.
 2. It’s essential to follow the recommended dosage when applying insecticide to avoid harming the environment. => Việc tuân thủ liều lượng được khuyến nghị khi sử dụng thuốc diệt côn trùng là quan trọng để tránh gây hại cho môi trường.
 3. The agricultural extension office provides training on the proper use of insecticides to farmers. => Văn phòng mở rộng nông nghiệp cung cấp đào tạo về cách sử dụng đúng thuốc diệt côn trùng cho nông dân.
 4. Some organic farmers prefer using natural insecticides to avoid chemical residues in their produce. =>  Một số nông dân hữu cơ thích sử dụng thuốc diệt côn trùng tự nhiên để tránh các chất còn lại hóa chất trong sản phẩm của họ.
 5. Researchers are developing innovative insecticides with reduced environmental impact. => Các nhà nghiên cứu đang phát triển các loại thuốc diệt côn trùng sáng tạo với tác động môi trường giảm thiểu.
 6. The use of insecticides has contributed to increased agricultural productivity globally. => Việc sử dụng thuốc diệt côn trùng đã đóng góp vào việc tăng cường năng suất nông nghiệp trên toàn cầu.
 7. Farmers need to rotate different types of insecticides to prevent the development of resistance in pests. => Nông dân cần luân phiên sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng khác nhau để ngăn chặn sự phát triển của sự kháng cự ở sâu bệnh hại.
 8. Integrated pest management emphasizes the use of biological controls alongside insecticides. => Quản lý sâu bệnh tích hợp nhấn mạnh việc sử dụng kiểm soát sinh học cùng với thuốc diệt côn trùng.
 9. Government regulations ensure that only approved insecticides enter the market. => Các quy định của chính phủ đảm bảo chỉ có thuốc diệt côn trùng được phê duyệt mới được đưa vào thị trường.
 10. Proper disposal of empty insecticide containers is crucial to prevent environmental contamination. => Việc xử lý đúng các bình chứa thuốc diệt côn trùng đã trống rỗng là quan trọng để ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669