“Trong Tiếng Anh, phương pháp diệt mối là Termite control methods, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmʌɪt kənˈtroʊl ˈmɛθədz/.

Để diệt mối, có nhiều cách như sử dụng hóa chất, kỹ thuật chống mối, và cả việc thay đổi môi trường sống của chúng. Lựa chọn cách phù hợp thường tùy thuộc vào tình hình cụ thể và điều kiện xung quanh.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Phương pháp diệt mối” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt mối hóa học – Chemical termite control method
 2. Cách diệt mối hiệu quả – Effective termite eradication method
 3. Phương pháp diệt mối tự nhiên – Natural termite control method
 4. Công nghệ diệt mối mới – New termite control technology
 5. Chiến lược diệt mối toàn diện – Comprehensive termite control strategy
 6. Phương pháp diệt mối không gây ô nhiễm – Non-polluting termite control method
 7. Cách ngăn chặn sự phát triển của mối – Preventing termite infestation method
 8. Nghiên cứu về phương pháp diệt mối – Research on termite control methods
 9. Kỹ thuật diệt mối an toàn cho môi trường – Environmentally safe termite control technique
 10. Phương pháp diệt mối dựa trên kỹ thuật sinh học – Biological-based termite control method

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite control methods” với nghĩa là “Phương pháp diệt mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Effective termite control methods include using baits, insecticides, and physical barriers. => Các phương pháp diệt mối hiệu quả bao gồm sử dụng mồi, thuốc trừ sâu và rào chắn vật lý.
 2. Regular inspections and monitoring are important for detecting termite infestations early. => Kiểm tra và giám sát thường xuyên là quan trọng để phát hiện sớm sự xâm nhập của mối.
 3. Non-chemical termite control methods, such as heat treatment and electrocution, can also be effective. => Các phương pháp diệt mối không sử dụng hóa chất, như xử lý nhiệt và điện giật, cũng có thể hiệu quả.
 4. Fumigation is a highly effective termite control method, but it requires specialized equipment and should only be done by professionals. => Khử trùng là một phương pháp diệt mối rất hiệu quả, nhưng nó yêu cầu thiết bị chuyên dụng và chỉ nên được thực hiện bởi các chuyên gia.
 5. Preventive measures, such as removing wood debris and maintaining proper drainage, can help reduce the risk of termite infestations. => Các biện pháp phòng ngừa, như loại bỏ các mảnh vụn gỗ và duy trì hệ thống thoát nước đúng cách, có thể giúp giảm nguy cơ xâm nhập của mối.
 6. Termite control methods may also include using nematodes, which are natural predators of termites, to eliminate termite colonies. => Các phương pháp diệt mối cũng có thể bao gồm sử dụng giun đất, là kẻ săn mối tự nhiên, để tiêu diệt tổ mối.
 7. Professional termite control services can provide comprehensive solutions for termite infestations. => Dịch vụ kiểm soát mối chuyên nghiệp có thể cung cấp các giải pháp toàn diện cho sự xâm nhập của mối.
 8. Termite control methods should be tailored to the specific species of termite and the severity of the infestation. => Phương pháp diệt mối nên được điều chỉnh để phù hợp với loài mối cụ thể và mức độ xâm nhập.
 9. Termite control methods can vary depending on the severity of the infestation and the type of termite species involved. => Các phương pháp kiểm soát mối có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ nhiễm mối và loài mối liên quan.
 10. Ongoing maintenance and regular inspections can help prevent future termite infestations. => Bảo trì liên tục và kiểm tra định kỳ có thể giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của mối trong tương lai.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669