“Trong Tiếng Anh, kiểm soát côn trùng là Pest control, có phiên âm cách đọc là /pɛst kənˈtroʊl/.

Chăm sóc côn trùng là việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng, nhằm đảm bảo an toàn cho con người.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiểm soát côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Điều trị côn trùng: Insect treatment
 2. Phương pháp kiểm soát côn trùng – Insect control methods
 3. Dịch vụ kiểm soát côn trùng –  Pest control services
 4. Thuốc diệt côn trùng – Insecticide
 5. Biện pháp ngăn chặn côn trùng – Insect prevention measures
 6. Quản lý côn trùng –  Insect management
 7. Chiến lược kiểm soát côn trùng – Pest control strategy
 8. Hệ thống kiểm soát côn trùng tự nhiên – Natural pest control system
 9. Công nghệ kiểm soát côn trùng – Insect control technology
 10. Kiểm soát côn trùng hữu cơ – Organic pest control

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Pest control” với nghĩa là “Kiểm soát côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Pest control is important for maintaining a healthy and clean environment. => Kiểm soát côn trùng là quan trọng để duy trì một môi trường khỏe mạnh và sạch sẽ.
 2. We hired a professional pest control company to deal with the termite infestation. => Chúng tôi đã thuê một công ty kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp để xử lý tình trạng bị đàn mối tấn công.
 3. Effective pest control methods can help prevent damage to crops. => Các phương pháp kiểm soát côn trùng hiệu quả có thể giúp ngăn chặn sự tổn hại cho cây trồng.
 4. Regular pest control inspections are necessary to identify and address infestations early. => Các cuộc kiểm tra kiểm soát côn trùng định kỳ là cần thiết để xác định và giải quyết sự tấn công từ sớm.
 5. Integrated pest control approaches combine various methods to manage pest populations. => Các phương pháp kiểm soát côn trùng tích hợp kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để quản lý dân số côn trùng.
 6. Pest control measures should be implemented to protect public health and safety. => Các biện pháp kiểm soát côn trùng nên được triển khai để bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng.
 7. Organic pest control methods use natural substances to manage pests without harmful chemicals. => Các phương pháp kiểm soát côn trùng hữu cơ sử dụng các chất tự nhiên để quản lý côn trùng mà không sử dụng các chất hóa học gây hại.
 8. Pest control technicians are trained to identify and effectively treat pest infestations. => Các kỹ thuật viên kiểm soát côn trùng được đào tạo để xác định và điều trị hiệu quả các tình trạng bị côn trùng tấn công.
 9. The use of traps and baits is a common method in pest control. => Sử dụng bẫy và mồi là một phương pháp phổ biến trong kiểm soát côn trùng.
 10. Integrated pest management focuses on long-term prevention and control of pests. => Quản lý côn trùng tích hợp tập trung vào phòng ngừa và kiểm soát côn trùng trong dài hạn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669