“Trong Tiếng Anh, công nghệ diệt côn trùng là Insect control technology, có phiên âm cách đọc là /ˈɪnˌsɛkt kənˈtroʊl tɛkˈnɒlədʒi/.

Công nghệ diệt côn trùng có thể bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, từ việc sử dụng hóa chất đến các phương pháp không hóa chất như sử dụng thiết bị cơ học, kỹ thuật sinh học, hay kỹ thuật vật lý.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Công nghệ diệt côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Công nghệ diệt côn trùng sử dụng thuốc – Insect control technology uses pesticides
 2. Phát triển công nghệ diệt côn trùng an toàn – Developing safe insect control technology
 3. Công nghệ diệt côn trùng thông minh – Smart insect control technology
 4. Áp dụng công nghệ diệt côn trùng sinh học – Applying bio-based insect control technology
 5. Công nghệ diệt côn trùng vật lý – Physical insect control technology
 6. Công nghệ diệt côn trùng hiện đại – Modern insect control technology
 7. Công nghệ diệt côn trùng không gây ô nhiễm – Non-polluting insect control technology
 8. Công nghệ diệt côn trùng hiệu quả – Effective insect control technology
 9. Sử dụng công nghệ diệt côn trùng thông minh – Utilizing intelligent insect control technology
 10. Nghiên cứu công nghệ diệt côn trùng tiên tiến – Researching advanced insect control technology

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insect control technology” với nghĩa là “Công nghệ diệt côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Insect control technology focuses on managing pest populations. => Công nghệ diệt côn trùng tập trung vào việc kiểm soát dân số côn trùng gây hại.
 2. The development of insect control technology has advanced significantly. => Sự phát triển của công nghệ diệt côn trùng đã tiến bộ đáng kể.
 3. Applying insect control technology requires a multi-faceted approach. => Áp dụng công nghệ diệt côn trùng đòi hỏi một phương pháp đa dạng.
 4. Insect control technology helps prevent diseases carried by insects. => Công nghệ diệt côn trùng giúp ngăn chặn bệnh do côn trùng mang lại.
 5. The use of insect control technology is widespread in agriculture. => Sử dụng công nghệ diệt côn trùng phổ biến trong nông nghiệp.
 6. Advancements in insect control technology have reduced environmental impact. => Các tiến bộ trong công nghệ diệt côn trùng đã giảm thiểu tác động đến môi trường.
 7. Researchers are continually improving insect control technology. => Các nhà nghiên cứu liên tục cải tiến công nghệ diệt côn trùng.
 8. Insect control technology includes various methods and tools. => Công nghệ diệt côn trùng bao gồm nhiều phương pháp và công cụ khác nhau.
 9. Governments invest in insect control technology to protect public health. => Chính phủ đầu tư vào công nghệ diệt côn trùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 10. Insect control technology is a critical component of pest management. => Công nghệ diệt côn trùng là một thành phần quan trọng trong quản lý sâu bệnh.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669