“Trong Tiếng Anh, tương tác côn trùng là Insect interactions, có phiên âm cách đọc là [ˈɪnˌsɛkt ˌɪntərˈækʃənz].

Tương tác côn trùng là mối quan hệ và sự tương tác giữa các loài côn trùng trong một môi trường. Nó bao gồm các loại mối quan hệ như lợi ích chung, săn mồi, ký sinh, và cạnh tranh, đóng vai trò quan trọng trong sinh thái và duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tương tác côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tương tác côn trùng săn mồi – Predator-prey insect interactions
 2. Mối quan hệ đồng tiến côn trùng-môi trường – Insect-environment coevolutionary relationships
 3. Tương tác côn trùng ký sinh – Parasitic insect interactions
 4. Tương tác côn trùng lợi ích chung – Mutualistic insect interactions
 5. Tương tác côn trùng vàng bạc – Yellowjacket insect interactions
 6. Hiệu ứng dòng chảy của tương tác côn trùng – Cascade effects of insect interactions
 7. Tương tác côn trùng và hệ sinh thái – Insect interactions and ecosystem
 8. Tương tác côn trùng ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn – Insect interactions affecting food webs
 9. Tương tác côn trùng gây hại cây trồng – Crop-damaging insect interactions
 10. Tương tác côn trùng trong cộng đồng sinh thái – Insect interactions within ecological communities

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insect interactions” với nghĩa là “Tương tác côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Insect interactions play a crucial role in ecosystem dynamics and biodiversity. => Tương tác côn trùng đóng vai trò quan trọng trong động lực hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
 2. Research focuses on understanding the complexity of insect interactions within ecological communities. => Nghiên cứu tập trung vào việc hiểu sự phức tạp của tương tác côn trùng trong cộng đồng sinh thái.
 3. Mutualistic insect interactions, such as pollination, are vital for the reproduction of many plant species. => Tương tác côn trùng lợi ích chung, như cấy phấn, là quan trọng cho việc sinh sản của nhiều loài thực vật.
 4. Insect interactions can have cascading effects on food webs and ecosystem stability. => Tương tác côn trùng có thể gây ra tác động dòng chảy trên mạng thức ăn và ổn định hệ sinh thái.
 5. Understanding predator-prey insect interactions is essential for effective pest management in agriculture. => Hiểu về tương tác côn trùng săn mồi là quan trọng để quản lý sâu bệnh hiệu quả trong nông nghiệp.
 6. Climate change may influence the patterns and intensity of insect interactions, affecting ecosystem dynamics. => Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến mô hình và cường độ của tương tác côn trùng, ảnh hưởng đến động lực hệ sinh thái.
 7. Insect interactions contribute to the balance of natural populations and the regulation of species abundance. => Tương tác côn trùng đóng góp vào sự cân bằng của các quần thể tự nhiên và điều chỉnh sự phong phú của các loài.
 8. The study of insect interactions provides insights into the coevolutionary relationships between insects and their environment. => Nghiên cứu về tương tác côn trùng cung cấp thông tin về mối quan hệ đồng tiến giữa côn trùng và môi trường của chúng.
 9. Parasitic insect interactions can have significant implications for the health of host organisms. => Tương tác côn trùng ký sinh có thể có ảnh hưởng đáng kể đối với sức khỏe của các sinh vật chủ.
 10. Conservation efforts often focus on preserving habitats that support diverse insect interactions. => Các nỗ lực bảo tồn thường tập trung vào việc bảo tồn môi trường sống hỗ trợ nhiều tương tác côn trùng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669