“Trong Tiếng Anh, diệt mối là Kill Termites, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈtɜːrmaɪts/.

Diệt mối là quá trình sử dụng các phương pháp, hóa chất hoặc thiết bị để tiêu diệt mối, một loại côn trùng gây hại cho các công trình xây dựng, đồ đạc và các công trình khác bằng cách ăn mòn gỗ và cấu trúc khác có chứa cellulose.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt mối” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt mối hiệu quả – Effective flea control
 2. Sử dụng thuốc diệt mối an toàn – Using safe flea control products
 3. Diệt mối trong nhà – Flea control indoors
 4. Phòng chống mối và bọ chét – Preventing fleas and ticks
 5. Diệt mối trên chó mèo – Flea control on dogs and cats
 6. Tìm hiểu về cách diệt mối tự nhiên – Learning about natural flea control methods
 7. Diệt mối bằng cách sử dụng bọt xịt – Flea control using spray foam
 8. Diệt mối bằng cách sử dụng hóa chất chuyên dụng – Flea control using specialized chemicals
 9. Diệt mối bằng cách sử dụng phương pháp sinh học – Flea control using biological methods
 10. Các biện pháp diệt mối hiệu quả và an toàn cho gia đình – Effective and safe flea control measures for families

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill Termites” với nghĩa là “Diệt mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Professional exterminators were called in to kill termites infesting the wooden structure. => Người diệt trùng chuyên nghiệp đã được gọi đến để diệt mối xâm lấn cấu trúc gỗ.
 2. Homeowners often seek effective methods to kill termites and protect their property. => Những người sở hữu nhà thường tìm kiếm các phương pháp hiệu quả để diệt mối và bảo vệ tài sản của họ.
 3. Chemical treatments are commonly used to kill termites and prevent further damage. => Phương pháp điều trị hóa chất thường được sử dụng để diệt mối và ngăn chặn hỏng hóc thêm.
 4. Regular inspections are crucial to detect and kill termites before they cause extensive harm. => Các cuộc kiểm tra thường xuyên quan trọng để phát hiện và diệt mối trước khi chúng gây ra thiệt hại lớn.
 5. DIY methods to kill termites at home may not be as effective as professional treatments. => Các phương pháp tự làm để diệt mối tại nhà có thể không hiệu quả như các liệu pháp chuyên nghiệp.
 6. The wooden furniture was treated with a special solution to kill termites and prevent reinfestation. => Nội thất gỗ đã được xử lý bằng một dung dịch đặc biệt để diệt mối và ngăn chặn tái nhiễm.
 7. A well-maintained garden can help to kill termites by reducing their potential nesting sites. => Một khu vườn được bảo quản tốt có thể giúp diệt mối bằng cách giảm thiểu các địa điểm lý tưởng cho chúng xây tổ.
 8. Advanced technology is now available to monitor and kill termites with minimal environmental impact. => Công nghệ tiên tiến hiện nay đã có sẵn để theo dõi và diệt mối với tác động môi trường tối thiểu.
 9. A timely response is essential to kill termites before they compromise the structural integrity of the building. => Phản ứng kịp thời quan trọng để diệt mối trước khi chúng đe dọa tính toàn vẹn cấu trúc của tòa nhà.
 10. Educational campaigns aim to raise awareness about the importance of taking proactive measures to kill termites. => Các chiến dịch giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về sự quan trọng của việc thực hiện các biện pháp tích cực để diệt mối.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669