“Trong Tiếng Anh, rệp phấn trắng là Powdery mildew, có phiên âm cách đọc là /ˈpaʊdəri ˈmɪldjuː/.

Rệp phấn trắng gây hại khi trái còn non bằng cách chích hút trên cuống trái và trái. Chúng thường tập trung nhiều ở các chùm trái đặc và đông, trong suốt quá trình phát triển của trái.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Rệp phấn trắng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Nấm mốc phấn trắng trên lá cây – Whitefly on plant leaves
 2. Kiểm soát sự lây lan của rệp phấn trắng – Controlling the spread of powdery mildew
 3. Chất trắng trên bề mặt cây do rệp phấn trắng – White substance on plant surfaces from powdery mildew
 4. Phương pháp phòng tránh rệp phấn trắng – Methods for preventing powdery mildew
 5. Rệp phấn trắng gây ra thiệt hại cho cây – Powdery mildew causing damage to plants
 6. Thuốc diệt nấm cho rệp phấn trắng – Fungicides for powdery mildew
 7. Rệp phấn trắng trên các loại cây khác nhau – Powdery mildew on various plant species
 8. Sự phát triển của rệp phấn trắng – Growth of powdery mildew
 9. Biện pháp điều trị sự bùng phát của rệp phấn trắng – Measures to treat powdery mildew outbreaks
 10. Tác động của rệp phấn trắng lên sản lượng cây trồng – Impact of powdery mildew on crop yields

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Powdery mildew” với nghĩa là “Rệp phấn trắng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Powdery mildew can affect various plants in the garden. Rệp phấn trắng có thể ảnh hưởng đến nhiều loại cây trong vườn.
 2. Gardeners should be vigilant in preventing powdery mildew on their crops. Người làm vườn nên cảnh báo trong việc ngăn chặn rệp phấn trắng trên cây trồng của họ.
 3. Powdery mildew appears as a white, powdery substance on plant surfaces. Rệp phấn trắng xuất hiện dưới dạng một chất mịn màu trắng trên bề mặt cây.
 4. Regularly pruning plants helps reduce the risk of powdery mildew. Việc cắt tỉa cây đều đặn giúp giảm nguy cơ bị rệp phấn trắng.
 5. Powdery mildew thrives in warm, dry conditions. Rệp phấn trắng phát triển mạnh trong điều kiện ấm và khô.
 6. Fungicides are often used to control powdery mildew outbreaks. Thuốc diệt nấm thường được sử dụng để kiểm soát sự bùng phát của rệp phấn trắng.
 7. Crop rotation is a preventive measure against powdery mildew. Luân phiên cây trồng là một biện pháp ngăn chặn sự xuất hiện của rệp phấn trắng.
 8. Powdery mildew can lead to stunted growth and reduced yields. Rệp phấn trắng có thể gây ra sự phát triển chậm và giảm sản lượng.
 9. Effective powdery mildew control requires early intervention. Kiểm soát hiệu quả rệp phấn trắng đòi hỏi sự can thiệp sớm.
 10. Home gardeners should be aware of the signs of powdery mildew for prompt action. Người làm vườn tại nhà nên nhận thức về dấu hiệu của rệp phấn trắng để hành động ngay lập tức.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669