“Trong Tiếng Anh, cà cuống là Lethocerus indicus, có phiên âm cách đọc là /ˌlɛθəˈsɪrəs ˈɪndɪkəs/.

Là một loại côn trùng, chính xác hơn là một loại côn trùng nước ngọt. Nó thuộc họ cà cuống (họ Coreidae) và có tên khoa học là Lethocerus indicus. Cà cuống có kích thước lớn, thường dài khoảng 7-10 cm.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Cà cuống” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Cà cuống, loại côn trùng nước lớn – Water bug, a large aquatic insect
 2. Thu thập cà cuống cho mục đích y học – Collecting water bugs for medicinal purposes
 3. Hình dáng độc đáo của cà cuống – Distinctive appearance of water bugs
 4. Ấu trùng cà cuống trong môi trường nước ngọt – Larvae of water bugs in freshwater habitats
 5. Truyền thuyết và câu chuyện về cà cuống – Folklore and stories about water bugs
 6. Sử dụng cà cuống trong ẩm thực truyền thống – Using water bugs in traditional cuisine
 7. Vết cắn đau đớn từ cà cuống – Painful bite from water bugs
 8. Nỗ lực bảo tồn cà cuống – Conservation efforts for water bugs
 9. Nuôi cà cuống như thú cưng – Keeping water bugs as pets
 10. Sự hiện diện của cà cuống và sức khỏe sinh thái – Presence of water bugs and ecosystem health

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Lethocerus indicus” với nghĩa là “Cà cuống” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The Lethocerus indicus is a large aquatic insect found in Southeast Asia. => Cà cuống là một loại côn trùng nước lớn được tìm thấy ở Đông Nam Á.
 2. In some countries, people collect and use Lethocerus indicus for traditional medicine purposes. => Tại một số quốc gia, người ta thu thập và sử dụng cà cuống cho mục đích y học dân gian.
 3. Lethocerus indicus is known for its distinctive appearance, with long legs and a large, powerful body. => Cà cuống nổi tiếng với hình dáng độc đáo, có chân dài và cơ thể lớn, mạnh mẽ.
 4. The larvae of Lethocerus indicus are often found in freshwater habitats. => Ấu trùng của cà cuống thường được tìm thấy trong môi trường sống nước ngọt.
 5. Local folklore in some regions associates Lethocerus indicus with stories and legends. => Trong dân gian ở một số vùng, cà cuống liên kết với những câu chuyện và truyền thuyết.
 6. Lethocerus indicus is sometimes used in traditional cuisine, adding a unique flavor to certain dishes. => Cà cuống đôi khi được sử dụng trong ẩm thực truyền thống, tạo thêm hương vị độc đáo cho một số món ăn.
 7. The bite of Lethocerus indicus can be painful due to its sharp mouthparts. =. Vết cắn của cà cuống có thể đau đớn do miệng sắc nhọn.
 8. Conservation efforts are in place to protect the natural habitats of Lethocerus indicus. => Các nỗ lực bảo tồn đang được thực hiện để bảo vệ môi trường sống tự nhiên của cà cuống.
 9. Some people keep Lethocerus indicus as pets in specially designed aquariums. => Một số người nuôi cà cuống như thú cưng trong bể cá được thiết kế đặc biệt.
 10. The presence of Lethocerus indicus in water bodies indicates the ecological health of the ecosystem. => Sự hiện diện của cà cuống trong các nguồn nước cho thấy sức khỏe sinh thái của hệ sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669