“Trong Tiếng Anh, dịch vụ y tế là Health services, có phiên âm cách đọc là /hɛlθ ˈsɜːrvɪsɪz/

Dịch vụ y tế bao gồm mọi hoạt động liên quan đến duy trì và cải thiện sức khỏe, từ chăm sóc cơ bản đến điều trị bệnh, tư vấn, và phòng ngừa. Nó có thể được cung cấp ở nhiều cấp độ, nhằm đáp ứng nhu cầu y tế của cộng đồng và cá nhân, với mục tiêu chính là bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ y tế” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ y tế cơ bản – Basic healthcare services
 2. Dịch vụ y tế phòng ngừa – Preventive healthcare services
 3. Dịch vụ y tế gia đình – Family healthcare services
 4. Dịch vụ y tế tư vấn – Health counseling services
 5. Dịch vụ y tế cộng đồng – Community healthcare services
 6. Dịch vụ y tế đa ngành – Multidisciplinary healthcare services
 7. Dịch vụ y tế chất lượng cao – High-quality healthcare services
 8. Dịch vụ y tế tận nhà – Home healthcare services
 9. Dịch vụ y tế tâm thần – Mental healthcare services
 10. Dịch vụ y tế đặc biệt cho người cao tuổi – Specialized healthcare services for the elderly

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Health services” với nghĩa là “Dịch vụ y tế” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Access to basic health services is crucial for the well-being of all citizens. => Tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản là quan trọng cho phúc lợi của tất cả công dân.
 2. Preventive health services focus on keeping individuals healthy and avoiding potential illnesses. => Dịch vụ y tế phòng ngừa tập trung vào việc giữ cho người dân khỏe mạnh và tránh các bệnh tật tiềm ẩn.
 3. Community health services play a vital role in addressing local healthcare needs. => Dịch vụ y tế cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu y tế cấp địa phương.
 4. Quality health services are essential for ensuring positive patient outcomes. => Dịch vụ y tế chất lượng cao là quan trọng để đảm bảo kết quả tích cực cho bệnh nhân.
 5. Home health services provide medical care in the comfort of a patient’s residence. => Dịch vụ y tế tận nhà cung cấp chăm sóc y tế tại nơi ở thoải mái của bệnh nhân.
 6. Mental health services are crucial for addressing the well-being of the mind and emotions. => Dịch vụ y tế tâm thần là quan trọng để giải quyết sức khỏe tâm thần và tình cảm.
 7. Multidisciplinary health services involve collaboration between various healthcare professionals. => Dịch vụ y tế đa ngành liên quan đến sự hợp tác giữa các chuyên gia y tế khác nhau.
 8. Specialized health services for the elderly cater to the unique needs of senior citizens. => Dịch vụ y tế đặc biệt cho người cao tuổi phục vụ cho những nhu cầu đặc biệt của người cao tuổi.
 9. Health counseling services focus on providing guidance and support for individuals in their health-related decisions. => Dịch vụ tư vấn y tế tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho cá nhân trong quyết định liên quan đến sức khỏe.
 10. Family health services aim to promote the health and well-being of all family members. => Dịch vụ y tế gia đình nhằm mục tiêu thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi của tất cả các thành viên trong gia đình.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669